Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Suspenzijski poli(vinil-klorid) i rizici njegove proizvodnje / Suspension grade poly(vinyl chloride) and hazards of its production

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tonka KOVAČIĆ | Branka ANDRIČIĆ

Journal: Polimeri
ISSN 0351-1871

Volume: 26;
Issue: 3;
Start page: 128;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ekološki rizici | ostatni monomer | poli(vinil-klorid) | suspenzijska polimerizacija / environmental hazards | poly(vinyl chloride) | residual monomer | suspension polymerization

ABSTRACT
Poli(vinil-klorid) (PVC) najstariji je i više od 70 godina jedan od najvažnijih polimera, na kojeg otpada oko 20 % ukupne svjetske proizvodnje polimera. Usprkos svim tehničkim i gospodarskim problemima vezanim za proizvodnju PVC-a, prigovorima zaštitara okoliša i prirode o rizičnosti proizvodnje i uporabe PVC-a te općenito opasnosti klorne kemije za okoliš, procjenjuje se kako će godišnja potrošnja PVC-a u svijetu do 2010. rasti po stopi od 4,5 %.1 PVC se proizvodi polimerizacijom vinil-klorida (VC) slobodno-radikalskim procesima u suspenziji, emulziji ili u masi. Na svjetskoj razini, 80 % PVC-a proizvodi se suspenzijskom polimerizacijom, 12 % emulzijskom, a 8 % polimerizacijom u masi. U suspenzijskom postupku monomer, ukapljeni vinil-klorid, mehanički se dispergira u vodi i polimerizira s pomoću u monomeru topljiva inicijatora, uz dodatak zaštitnog koloida. Proces je diskontinuiran, a provodi se u zatvorenom sustavu. S ekološkoga gledišta, suvremena suspenzijska polimerizacija opterećena je relativno malim brojem problema, od kojih je najveći kancerogenost monomera, vinil-klorida, objavljena 1973. Ubrzo, alarmiranjem svjetske javnosti te angažiranjem tehnologa, liječnika i znanstvenika pronađena su rješenja kojima je uklonjena opasnost od emisije monomera tijekom tehnološkog procesa, izloženost radnika kancerogenom VC-u te opasnost od visoke koncentracije ostatnog monomera u polimerizatu. Definirane su maksimalne dopuštene koncentracije VC-a. Suvremeni postupak proizvodnje, uz otplinjavanje i rekuperaciju neizreagiranog vinil-klorida, demonomerizaciju polimerne suspenzije i obradu otpadnih voda te dobru kontrolu proizvodnog procesa, omogućuje siguran rad postrojenja i uporabu PVC-a u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji te za medicinske potrebe. / Poly(vinyl chloride) (PVC) has, for more than 70 years been one of the most important polymers, with a worldwide capacity of about 20 % of the total plastic production. Despite all technical and economic problems on the production of PVC and public debates about the ecology and environmental hazards of PVC production and use, and chlorine chemistry, in general, PVC production worldwide grows at the rate of more than 9 % per year.1 PVC is obtained by free-radical polymerizations of vinyl chloride (VC) in suspension, emulsion or in bulk. Worldwide, 80 % of total PVC production is obtained by suspension polymerization, 20 % by emulsion polymerization and 8 % by bulk polymerization. In suspension polymerization the monomer, liquid VC, is mechanically dispersed in water and polymerized by monomer-soluble initiator in the presence of protective colloid. The process is carried out in a batch reactor, in a closed system. From the environmental viewpoint, modern suspension polymerization is strained with a relatively small number of problems. Among them, the most important is monomer cancerogenity, as published in 1973. Very soon, the technologists, physicians and scientists were engaged and new technological solutions were found, which eliminated monomer emission during the technological process, exposure of workers to VC, as well as the danger of high residual monomer concentration in the polymer. The maximum allowed concentrations of VC were also defined. Modern technology, using degassing and recovery of excess vinyl chloride, demonomerization of polymer suspension, waste water treatment and good process control, enable safe plant operation and use of PVC in food and pharmaceutical industry and medicine.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil