Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sustainable Development Decision-Making Model for Small and Medium Enterprises Sustainable Development Decision-Making Model for Small and Medium Enterprises

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Asta Laurinkevičiūtė | Žaneta Stasiškienė

Journal: Environmental Research, Engineering and Management
ISSN 1392-1649

Volume: 52;
Issue: 2;
Start page: 14;
Date: 2010;
Original page

Keywords: environmental management accounting (EMA) | sustainability management accounting (SMA) | composite sustainable development index (ICSD )

ABSTRACT
Growing importance of small and medium enterprises (SMEs) and their influence on economic development of the countries demand special attention given to processes, tendencies, perspectives in them and encourage the search for the effective SME performance improvement measures.To pursue high environmental performance, economic and social effectiveness of SMEs is a key goal of the sustainable development concept.Taking into consideration the importance of SMEs, their dynamics, ability to innovate rapidly, also problematic issues and the need to improve competitiveness, it can be noted that to improve their environmental performance, economic and social effectiveness, the integrated, based on financial analysis, decision-making model is needed which would be oriented to strategic sustainability goals,  not requiring significant time, financial and human resources, The integration of sustainability management accounting (SMA) and composite sustainable development index (ICSD) methodologies makes the basis of sustainable development decision-making model for SMEs.Vis didėjanti mažų ir vidutinių įmonių svarba bei jų įtaka ekonominiam šalių vystymuisi lemia ypatingą dėmesį MVĮ plėtros procesams, tendencijoms, perspektyvoms bei skatina ieškoti efektyvių MVĮ sektoriaus  veiksmingumo didinimo būdų. Siekti aukšto įmonių (tame tarpe - MVĮ), aplinkos apsaugos veiksmingumo, ekonominio ir socialinio efektyvumo yra pagrindinis darnios plėtros koncepcijos tikslas. Darni plėtra remiasi prevencinės vadybos principais, jų taikymas pramonės MVĮ veikloje tampa svarbiu konkurencingumo didinimo veiksniu.Siekiant padidinti įmonių aplinkos apsaugos veiksmingumą, ekonominį ir socialinį efektyvumą yra reikalingos integruotos darnios pramonės plėtros priemonės, leidžiančios priimti tinkamus sprendimus įmonėse, išsilaikyti bei konkuruoti rinkoje. Atsižvelgiant į mažų ir vidutinių įmonių svarbą, lankstumą,  dinamiką, gebėjimą sparčiai diegti inovacijas, jų problematiką bei konkurencingumo didinimo poreikį, galima teigti, jog šių įmonių aplinkos apsaugos veiksmingumo, ekonominio ir socialinio efektyvumo didinimui siekti yra reikalingas integruotas finansine analize paremtas darnios plėtros sprendimų priėmimo modelis, orientuotas į MVĮ strateginius darnumo tikslus, užtikrinantis nuolatinį gerinimą bei nereikalaujantis didelių laiko, finansinių resursų bei žmoniškųjų išteklių. Darnios vadybos kaštų vertinimo (DVKV) bei sudėtinio darnios plėtros indekso (ICSD) metodikų integravimas sudaro darnios plėtros sprendimų priėmimo modelio pagrindą.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona