Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Synergy through connections: Chain-computerisation in relation to Interorganisational Systems and Public Administration Synergie door verbinding: Keteninformatisering in relatie tot interorganisationele systemen en Bestuurskunde

ADD TO MY LIST
 
Author(s): D.G.H. van Breemen

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 2;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Chain-computerisation | Interorganisational Systems (IOS) | Public Administration | organisational theory | theory comparison

ABSTRACT
This article is available in English and Dutch  The theory of Chain-computerisation (Grijpink, 1997) was developed from practical insights and insights derived from the Organisation and Management Sciences. The theory focuses on large-scale information exchange in social chains and is based on three different components: a specific chain perspective, a chain analysis method and a specific type of information-infrastructure resulting from the application of the Chain-computerisation theory. In this article, we investigate the various similarities and differences between the theoretical framework of Chain-computerisation and insights on Interorganisational Systems (IOS) in the disciplines of Management Science and Public Administration. Based on this, we will indicate where the disciplines augment each other.This article will conclude that the methodology of Chain-computerisation is more intricate than the methods that are proposed in the IOS literature. It is precisely through the weighted combination of four assessment profiles and its dynamic chain concept that the theory of Chain-computerisation enables a sharper analysis of the possibility to create a chain information system. The dynamic chain concept that is the core of the theory is a worthy complement to the manner in which chains are conceived in IOS and Public Administration. This conclusion does not necessarily apply to the Chain-computerisation assessment framework. These have been constructed for a specific purpose and cannot, therefore, be applied to a broader IOS context.Conversely, the Chain-computerisation theory can be augmented with a number of insights from administrative and organisational theory with respect to IOS. These are concerned with the role of regional ‘sub-chain formation’ within a national or international chain and the possibility of central coordination by a dominant party. Finally, IOS literature offers concrete opportunities for augmenting the chain co-operation profile, one of the assessment profiles of the theoretical framework of Chain-computerisation.Dit artikel is beschikbaar in het Engels en het NederlandsHet leerstuk Keteninformatisering (Grijpink, 1997) is ontwikkeld uit praktijk­inzichten en inzichten ontleend aan organisatiekunde en management­wetenschappen. Het leerstuk richt zich op grootschalige informatie uitwisseling in maatschappelijke ketens en gaat uit van drie verschillende onderdelen: ketenvisie, methode en resultaat. In dit artikel worden de verschillen en overeenkomsten onderzocht tussen het leerstuk en inzichten over interorganisationele systemen (IOS) uit de disciplines organisatiekunde en bestuurskunde. Op basis hiervan wordt aangegeven op welke punten de disciplines elkaar aanvullen.In het artikel wordt geconcludeerd dat de methode uit het leerstuk van Keteninformatisering fijnmaziger is dan de aanpakken die worden voorgesteld in de IOS literatuur. Juist door de gewogen combinatie van vier analyseprofielen en het dynamische ketenbegrip maakt het leerstuk Keteninformatisering een scherpere analyse mogelijk van de mogelijkheid een keteninformatiesysteem tot stand te brengen. Het binnen het leerstuk gehanteerde dynamische ketenbegrip is een goede aanvulling op de manier waarop ketens worden bezien binnen IOS en bestuurskunde. Dit geldt niet zonder meer voor de toetsingskaders uit Keteninformatisering. Deze zijn voor een specifiek doel geconstrueerd en kunnen daardoor niet zomaar in een bredere IOS context toegepast worden.Omgekeerd kan het leerstuk Keteninformatisering worden verrijkt met een aantal bestuurs- en organisatiekundige inzichten ten aanzien van IOS. Deze betreffen de rol van regionale 'subketenvorming' binnen een nationale of internationale keten en de mogelijkheid van centrale coördinatie door een dominante partij. Tot slot biedt de IOS literatuur concrete mogelijkheden om het samenwerkingsprofiel aan te vullen.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?