Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Hüdâvendigâr Vilayetinde Karayolu Yapım Çalışmaları
From Tanzimat Period To The Second Constitutionalist Hüdâvendigâr City Highway Construction Works

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Emrah ÇETİN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 65;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Hüdavendigâr | Road | The Second Constitutionalıst Period | The Ottoman | Tanzimat Period Hüdâvendigâr | Karayolu | Meşrutiyet | Osmanlı | Tanzimat

ABSTRACT
Made during the Tanzimat reforms began to be establishedin every area. Initiatives, especially in the field of Public Works underthe XIX. given great importance to the issue of the road in the secondhalf of the century, and for many years was initiated studies for therehabilitation of neglected roads. Government, prepared by the projectsto build new roads, worked to repair the old ways, many of regulationwas published about them.Councils Reconstruction efforts after the Tanzimat, the empirehad begun the adventure of the road. Giving priority to creating atransportation stipulated in the zoning Councils, to identify ways to dothese councils serve as the primary task was given to regions. In 1848,the first job out of the Black Sea, Central Anatolia to Arabia, decidedthat the way to connect the highway between Trabzon and Baghdad.However, due to lack of sufficient grounds for this treasure, thisinitiative was postponed. In the meantime, efforts still CouncilsReconstruction of Trabzon, Erzurum and Bursa-Gemlik roadconstruction work was launched. For this purpose, studies wasdiscontinued due to the lack of resources and the need to not showinterest.Road construction and repair Hüdavendigâr province provinceswas one of the most important issue. Because a significant portion ofthe Anatolian Right Arm Route Hüdavendigâr district roads within theboundaries of the construction and repair of roads passes each note inthe province had been. Also very important in the feeding of Istanbulprovince constitutes a supply Hüdavendigâr province sought to berealized by constructing new roads and repair on a regular basis. In thisstudy, from the Tanzimat within the existing roads in the province inthe period up to the period of constitutionalıst are introduced,information about the new roads and repair works will bepresented. Tanzimat döneminde her alanda köklü ıslahatlar yapılmaya başlanmıştı. Bayındırlık alanındaki girişimler kapsamında özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren karayolu meselesine büyük önem verilmiş ve yıllardır ihmal edilen karayollarının ıslahı için çalışmalar başlatılmıştı. Devlet, hazırlattığı projelerle yeni yollar inşa etmeye, eski yolları tamir etmeye çalışmış, bunlarla ilgili birçok nizamname yayımlamıştı.Tanzimat’ın ardından İmparatorluğun karayolu serüveni İmar Meclisleri’nin çabalarıyla başlamıştı. İmar meclisleri oluşturulurken ulaşıma öncelik verilmesi şart koşulmuş, bu meclislere öncelikli görev olarak bölgelerinde yapılacak yolların tespit edilmesi vazifesi verilmişti. İlk iş olarak 1848’de Karadeniz’i Orta Anadolu üzerinden Arabistan’a bağlamak için Trabzon-Bağdat arasında şose yolu yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak bunun için hazinede yeterli kaynak bulunamadığı gerekçesiyle bu girişim ertelenmişti. Bu arada yine İmar Meclisleri’nin çabalarıyla Trabzon-Erzurum ve Bursa-Gemlik arasında yol yapım çalışmaları başlatılmıştı. Bu amaçla yapılan çalışmalar yeterli kaynak bulunamaması ve gereken ilginin gösterilmemesi yüzünden yarım bırakılmıştı.Hüdâvendigâr vilayeti yol yapım ve onarım meselesinde en çok önem verilen vilayetlerden birisi idi. Zira Anadolu Sağ Kol Güzergâhı yollarının önemli bir kısmı Hüdâvendigâr vilayeti sınırları içerisinden geçtiğinden her dönemde vilayet yollarının yapım ve onarımına dikkat edilmişti. Ayrıca İstanbul'un iaşesinin temininde Hüdâvendigâr vilayeti oldukça önemli bir yer teşkil ettiğinden vilayetin yollarının yapımı ve düzenli olarak onarımı gerçekleştirilmeye çalışılıyordu. Bu çalışmada Tanzimat'tan II. Meşrutiyet dönemine kadar geçen sürede vilayet dâhilinde bulunan mevcut yollar ortaya konulurken, yapılan yeni yollar ve tamirat işleri ile ilgili bilgiler verilmeye çalışılacaktır.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil