Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

TERMINOLOGIE - DIE GESAMENTLIKE WAPEN

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.H. Picard

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 7;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Wat is terminologie ? | Doeltreffendheid van terme | Woord- en termvorming | Terminologie op strategiese beleidsvlak

ABSTRACT
Vooruitgang in aile menslike strewe op aarde hang ten nouste saam met die effektiewe oordrag of kommunikasie van inligting. Die kommunikasie is ~rs effektief as dit die saakmakende ontvanger so bereik dat hy of sy daarop kan reageer. Om die rede moet die kommunikasiemedium of taal duidelik (ondubbelsinnig) wees. Ondubbelsinnige kommunikasie is egter slegs moontlik indien die begrippe - die elemente van die dinkproses - dieselfde betekenis dra vir al die deelnemers in die kommunikasieproses. En dit is so vir sowel nasionale as internasionale informasie-uitwisseling.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions