Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THEMATICALLY LOVE IN FUZÛLÎ’S LEYLA AND MAJNUN
FUZÛLÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN’UNDA TEMATİK OLARAK AŞK

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Pervin ÇAPAN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 221;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Fuzûlî | Leyla and Majnun | mathnawi | thema | love Fuzûlî | Leylâ vü Mecnûn | mesnevî | tema | aşk

ABSTRACT
In literature history, Leyla and Majnun mathnawis, that are presented under the title of love stories with double protagonists, are of love and adventure. In these mathnawis, the orientation of the protagonist from humanly love to divine love are handled thematically. In Fuzuli's work, love theme handled in terms of Leyla and Majnun has been moved into sufism with a certain consciousness. In the work, it is easy to trace sufism. While speaking of the reasons why Fuzuli wrote the work,he said his main purpose to write the story was not to say a legend but to mention what these two immemorial lovers experienced in the way of divine love.In this article, in general reflected to Leyla and Majnun mathnawis, especially Fuzûlî's understanding of all dimensions of the love will be evaluated as discussed. Edebiyat tarihlerinde, çift kahramanlı aşk hikâyeleri başlığı altında sunulan Leylâ ve Mecnûn mesnevileri, ana çizgisi aşk ve macera olan mesnevilerdir. Bu mesnevilerde tematik olarak kahramanların beşerî aşktan, ilâhî aşka yönelişleri, tasavvufî bir platformda ele alınır. Fuzûlî’nin eserinde de, Leylâ ile Mecnûn'un şahsında ele alınan aşk teması, belli bir şuurla tasavvufî çizgiye taşınmıştır. Eserde İslâm tasavvufuna has özellikleri rahatça takip etme imkânı vardır. Fuzûlî eserini yazış sebeplerini sıralarken, asıl gayesinin efsane söylemek olmadığını, buna karşılık bu iki ezel âşığının ilâhî aşk yolunda yaşadıklarını sezdirmek istediğini belirtmektedir. Bu makalede, genel olarak Leylâ ve Mecnûn mesnevîlerine, özel olarak da Fuzûlî’nin eserine yansıyan aşk anlayışı bütün boyutlarıyla ele alınarak değerlendirilecektir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil