Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THEME OF DEATH IN THE MATNAWIS OF MURAD-NAMAH AND MUHAMMADIYAH
MURÂD-NÂME VE MUHAMMEDİYE MESNEVÎLERİNDE ÖLÜM TEMİ*

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bayram Ali KAYA

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 326;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Theme of death | death in our classical literature | death in mathnawis | the mortal Ölüm temi | klâsik edebiyatımızda ölüm | mesnevîlerde ölüm | ölümle ilgili kullanımlar

ABSTRACT
Death, the inevitable fact of life, has ever made one of those unchanging themes of our classical literature as has been in the literatures of the whole world. Although the notion of death in our classical literature first reminds one marsiyyas (elegies), one could witness that death is elaborated on chiefly in literary works like nasihat-namahs, which mostly deal with religious-mystical issues, including the majority of mathnawis. In almost all of these works death is interpreted within the frame of the divine decree “every soul shall taste death”. Again, while separate chapters have been allotted to the theme of death in some of these works, it is observed that the issue has been dispersed throughout almost the whole work in some others. In fact, the works called Murad-namah and Muhammadiyah we are studying here are such works as will set an example for each group.In this article first brief information has been given concerning death; and then the issue how the theme of death is elaborated upon in both the works has been studied in details. Still, we have endeavored to determine all the uses and elements in both the mentioned works as regards to death in consideration of the coverage and volume of the article along with only numbers of exemplary couplets thereof. Hayatın değişmez gerçeği olan ölüm, tüm dünya edebiyatlarının olduğu gibi klâsik edebiyatımızın da değişmez temlerinden birini oluşturmuştur. Klâsik edebiyatımızda ölüm dendiğinde akla ilk mersiyeler gelmekle birlikte, başta dinî-tasavvufî yönü ağırlıkta olan nasihat-nâme türündeki eserler olmak üzere mesnevilerin büyük çoğunluğunda da ölüm üzerinde durulduğu ve temin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı görülür. Bu eserlerin hemen hepsinde ölüme bakış, “Her nefis ölümü tadacaktır” ilâhî kuralı çerçevesindedir. Yine bu eserlerin bir kısmında ölüm temine müstakil bölüm ve fasıllar ayrılmış iken bir kısmında ise temin, farklı bölüm başlıkları içinde ya da neredeyse eserin tamamına yayılmış bir şekilde ele alındığı görülmektedir. Bu çalışmada öncelikle ölüme dair kısaca bilgi verilmiş, ardından her iki eserde ölüm teminin ele alındığı bölüm ve fasıllar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Yine her iki eserde ölüm temiyle ilgili tüm kullanım ve unsurlar tespit edilmeye, makalenin kapsamı ve hacmi de dikkate alınmak suretiyle, örnek beyitler sadece numaralarıyla verilmeye çalışılmıştır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions