Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Trip Report Of Turkish Delegation Regarding Sports Organization In Soviet Union Belonging To Year 1933
Türk Heyetinin, Sovyetler Birliği Spor Teşkilatı Hakkında 1933 Yılına Ait Seyahat Raporu

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zehra ARSLAN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 89;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Body | culture | system | sports | organization Beden | kültür | sistem | spor | teşkilat

ABSTRACT
The young Republic of Turkey paid attention to physical training system of Soviet Russia with whom she maintained relationship in terms of foreign policy since the years of War of Independence. Delegations were sent to Russia to investigate this system in 1930s. The aim was to establish the strategy to be adopted for physical training issue in Turkey. According to impressions of Turkish delegation, the year 1928 is a kind of revolution in Russia in terms of physical activities. This is due mainly to the declaration of central bureau of the party regarding improper functioning of physical training activities within the boundaries of the state. They expressed that this fact contradicted the party activities. That is why they constituted an investigation committee. The committee initiated its activities in Moscow Institute. The purpose of physical training in Soviet Union was not only sports. As it is inferred from the first five-year physical training plan and practices, educating staff who were capable of teaching, managing and imposing the principles of the party ideally was the basic objective of the physical training. Millions of laborers working in factories and the youth working in all of public institutions and army were tried to be directed towards sports and combined in these activities. Turkish delegations organized trips to Russia with the aim of investigation between years 1934 and 1937. It is clear that these reports had an effect on central structuring of Turkish Sports Institute in 1936 (after its foundation) and the foundation of Village Institutes in 1940. This study deals with physical culture system of Soviet Union in accordance with the impressions of Turkish delegation derived from their trip to Russia between 10th of July and 20th of August in 1933. Genç Türkiye Cumhuriyeti, dış politikada Kurtuluş Savaşıyıllarından itibaren dostluğunu sürdürdüğü Sovyet Rusya'nın, bedenterbiyesi sistemine ilgi göstermiştir. Bu sistemin incelenmesi amacıylaRusya'ya 1930'lu yıllarda heyetler gönderilmiş ve buradan elde edilenbilgilerle Türkiye'de beden terbiyesi meselesinde izlenecek yolunbelirlenmesi amaçlanmıştır. Türk heyetinin izlenimlerine göre 1928 yılı,Rusya'da beden faaliyetleri bakımından adeta bir devrimdir. Çünküfırkanın merkezi bürosu, devlet hudutları dahilinde beden terbiyesifaaliyetlerinin iyi işlemediğini ve bu durumun fırka faaliyetleri ile zıtolduğunu ilan etmiş ve buna mukabil bir tetkik komitesioluşturulmuştur. Komite işe Moskova Enstitüsü'nden başlamıştır.Sovyetler Birliği'nde beden terbiyesinde amaç, sadece spor yapmakdeğildi. İlk beş yıllık beden terbiyesi planı ve uygulamalarındananlaşıldığı üzere öğretip, idare edebilecek ve fırkanın prensiplerini idealolarak aşılayabilecek elemanlar yetiştirmek beden terbiyesinin temelamaçları olarak ortaya çıkmaktadır. Fabrikalarda çalışan milyonlarcaişçiyi, devlete bağlı tüm kuruluşlarda ve orduda görev alan gençliğispora sevk etmek ve bu faaliyetlerle birleştirmek hedeflenmiştir. Türkheyetleri, 1934 ve 1937 yıllarında da Rusya’ya inceleme amaçlıseyahatler düzenlemiştir. Raporların başta Türk Spor Kurumunun 1936yılında kurularak merkezi bir yapı oluşturulmasında ve 1940 yılındaKöy Enstitülerinin kuruluşunda etkisi olduğu görülmektedir. Buçalışmada Türk heyetinin 10 Temmuz ila 20 Ağustos 1933 tarihleriarasında Rusya ziyaretindeki izlenimleri doğrultusunda SovyetlerBirliği'nin bedeni kültür sistemi incelenmiştir.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil