Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Türk Millî Arşiv Belgelerinde Millî Kültür Ve Türkler
National Culture And Turks In The Documents Of Turkish National Archives

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 109;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Turkish culture | Turkish history | National Struggle | The newspaper of Hâkimiyet-i Milliye and national spirit Türk kültürü | Türk tarihi | Milli Mücadele | Hâkimiyet-i Milliye gazetesi ve millî ruh

ABSTRACT
There are some documents about the Turkish national culture and literature in archives. These documents stored in archives and there has not been a comprehensive study on it. These documents are written in the Ottoman language and aren’t translated into modern languages, including Turkish language so far. This archive documents about culture and literature were published in the newspaper of Hâkimiyet-i Milliye (National Sovereignty). Turkish history was researched in different articles and the people were informed about Turkish culture when war years also by some researchers. All these studies have resulted in success. And Turkish people who filled with national spirit had won victories constantly. However, there has not been much research on this newspaper so far because of it was published with the Ottoman language. In this work, I want to give introductory information on these documents and would like to draw attention to this archive documentation.Documents related to the Turkish culture and literature of the Ottoman archives are also available. These documents are regularly published in the newspaper of Hakimiyet-i Milliye. Several pictures, stories and literary articles are those documents. Copies of the newspaper of the Turkish culture and literature are important aspects of research. In this article, the paper analyzed some of the literary and cultural articles. Türk millî kültür ve edebiyatı hakkında devlet arşivlerinde bazıbelgeler vardır. Bu belgeler üzerinde bugüne kadar kapsamlı bir çalışmaolmamıştır. Bu belgeler Osmanlı harfleriyle yazılmış ancak günümüzekadar Latin harfli Türkçe de dâhil olmak üzere hiçbir dileaktarılmamıştır. Türk kültürü ve edebiyatı ile ilgili olan bu arşivbelgeleri Hâkimiyet-i Milliye adlı gazetede yayınlanmıştır. Gazetede MillîMücadele yıllarında savaş haberlerinin yanında Türk tarihi ile ilgiliaraştırmalar bazı yazarlar tarafından farklı makalelerde incelenmiştir.Bütün bu çalışmalar, başarı ile sonuçlanmış ve böylece muharebeleryapılırken gazetedeki yazılar vasıtasıyla millî ruhla dolan Türk halkıMillî Mücadele’de sürekli zaferler kazanmıştır. Böylece bu yazılarvasıtasıyla halka millî bilinç kazandırılmıştır. Gazetedeki yazılarOsmanlı harfleri ile yayınlanmış ve belki de bu nedenle bu gazetehakkında çok fazla bilgi sahibi olunamamıştır. Bu çalışmada, Türkkültür ve edebiyatı ile ilgili olan bu belgeler hakkında tanıtıcı bilgilervermek ve bu arşiv belgelerine dikkat çekmek istiyorum.Türk kültürü ve edebiyatı ile ilgili birçok belgeye Osmanlıarşivlerinde ulaşabilmek mümkündür. Bu belgeler Hakimiyet-iMilliye’de düzenli aralıklarla yayımlanır. Çeşitli resimler, hikâyeler veedebî yazılar bu belgelerde yer alır. Türk kültür ve edebiyatınınaraştırılması yönüyle bu gazete nüshaları önem taşımaktadır. Bu yazıdagazetedeki bazı edebî ve kültürel yazılar incelenmiştir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions