Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Türkçe Öğrenimi İçin Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi (Türkzös) Ve Değerlendirmesi
Web Based Intelligent Tutoring System For Turkish Learning (Türkzös) And Evaluation

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nursal ARICI | Abdülkadir KARACI

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 65;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Turkish learning | Turkish teaching | e-learning | web based learning | intelligent tutoring systems | information technologies Türkçe öğrenimi | Türkçe öğretimi | Eöğrenme | Web Destekli Türkçe Öğrenimi | Zeki Öğretim Sistemleri | Bilişim Teknolojileri

ABSTRACT
E-learning is a learning model which is the product ofdevelopments in information technologies. This model providesadvantages in order to enriche the learning contents with audio-visualitems and to deliver this contents to the people at any time and anyplace on time. In language trainning, particularly in English, the elearningmodels are mostly used. This model is crucial in languagelearning and teaching area. With this awareness of the e-learningsystem in language learning and teaching area, a special e-learningsystem has been developed for the Turkish Language teaching namedas TÜRKZÖS. In this article, the contributions of the develepod elearningsystem has been introduced and explained with the opinions ofthe Turkish teachers and teacher candidates about the system. Thepurpose of the developing the TÜRKZÖS is to give assistance for theTurkish language learners and teachers by providing opportunities ofinformation technologies. The system has been designed to servethrough the Internet and it provides the opportunity to use enrichedelements such as web, speech synthesis-recognition systems,animation, image and shape. The system supported by enrichedelements is aimed to improve the basic skills such as reading,speaking, writing and listening in Turkish training. An another featureof TÜRKZÖS, is an intelligent tutoring system developed by usingartificial intelligence tecniques.The features which makes the systemintelligent are the followings: (i).It can introduce the loaded domaincontent adaptable to the student’s knowledge level and personalcapability, (ii). It can lead and give intelligent assistance and suitableguidance to the student.TÜRKZÖS consists of eight compenents. Threeof them are the standart compenents in Intelligent Tutoring Systems.The other compenents are the speech synthesis and the speechrecognition which give the opportunity to arrange the activities toimprove the reading and speaking skills and can be exercised by thestudents. Computer Adaptive Tests and student tracking compenentsare the original models which have been developed with using theArtificial Intelligence techniquies. These compenents determine thelevel of knowledge and competencies, suggest suitable contents and gives assistance and guidence. Contents Management System provides assistance in preparation and managing the course syllabus. This component has got a flexible and convenient structure. By this way it can be possible to prepare and manage the course syllabus in Turkish teaching both as native and second language. In order to test the system some course contents have been prepared. This contents have been selected units and subjects suitable to the primary school 5- 6. Turkish classes. This contents have been used in introducing the system and getting their feedbacks of the Turkish teachers and canditaes teachers. The system can be reached on internet address http://turkzos.com. E-öğrenme, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin ürünü olan bir öğrenme modelidir. Bu model, öğrenme içeriklerinin görsel-işitsel öğelerle zenginleştirilebilmesi ve bu içeriklerin istenildiği zaman, istenildiği yerden düşük maliyetle, hızlıca kişilere ulaştırılabilmesi gibi avantajlar sağlar. Başta İngilizce olmak üzere birçok dilin eğitiminde e-öğrenme modelinden yararlanılmaktadır. Bu modelin dil öğrenme ve öğretme alanındaki öneminin bilinciyle Türkçe dil eğitimi için bir e-öğrenme sistemi geliştirilmiştir. Geliştirdiğimiz bu sistem TÜRKZÖS olarak adlandırılmıştır. Bu makalede, geliştirdiğimiz e-öğrenme sistemi tanıtılmakta, dil öğrenimine katkıları Türkçe dersi veren öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda açıklanmaktadır. TÜRKZÖS’ü geliştirme amacımız; bilişim teknolojilerinin imkânlarını sunarak Türkçe öğrenen ve öğretenlere destek sağlamaktır.Sistem, genel ağ (Internet) üzerinden hizmet verecek biçimde geliştirilmiş olup; web, ses sentezleme-tanıma sistemleri, animasyon, resim, şekil gibi zenginleştirilmiş öğelerin kullanılmasına imkân sağlar. Zenginleştirilmiş öğelerle desteklenen sistemin, Türkçe dil eğitiminde okuma, konuşma, yazma, dinleme temel becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunması hedeflenmektedir. TÜRKZÖS’ün bir diğer özelliği de; yapay zekâ teknikleri ile geliştirilen bir zeki öğretim sistemi (ZÖS) olmasıdır. Sistemi zeki kılan özellikler şu şekilde sıralanabilir; (i).sisteme yüklenen alan bilgisi içeriğini öğrencinin bilgi seviyesine ve bireysel yeterliliklerine göre uyarlanabilir biçimde sunabilmesi, (ii).öğrencinin ihtiyacına uygun zeki yardım, rehberlik ve yönlendirmeler yapabilmesidir. TÜRKZÖS sekiz bileşenden meydana gelmektedir; Bunlardan üçü Zeki Öğretim Sistemleri içinde yer alan standart bileşenlerdir. Diğer bileşenlerden ses sentezleme ve sesli ifade tanıma bileşenleri okuma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve bunların öğrenciler tarafından uygulanabilmesini sağlar. Bilgisayar uyarlamalı test ve öğrenci izleme bileşenleri Yapay Zekâ teknikleri ile geliştirilen özgün modellerdir. Bu bileşenler, öğrencinin bilgi seviyesi ve yeterliliklerini belirleyip, ona uygun içerik, yardım ve yönlendirmeler sunar. İçerik yönetim sistemi bileşeni ise öğrenciye sunulacak ders içeriklerinin hazırlanması ve yönetilmesini sağlar. Bu bileşenin esnek ve kullanışlı bir yapısı vardır. Bu sayede, hem anadil, hem de ikinci dil olarak Türkçe eğitimine yönelik ders içeriklerinin oluşturulabilmesi veyönetilebilmesi mümkündür. Sistemi bu yönüyle test edebilmek üzereöncelikle Türkçe anadil eğitimine yönelik bazı ders içeriklerioluşturulmuştur. Bu içerikler, İlkokul 5 ve 6. Sınıf Türkçe dersmüfredatına uygun ünite ve konulardan seçilmiştir. Türkçe dersi verenöğretmen ve öğretmen adaylarına sistemi tanıtıp görüşlerininalınmasında bu içeriklerden de yararlanılmıştır. Sisteme genel ağüzerinden http://turkzos.com/ adresinden erişilebilmektedir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil