Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Türkiye 2023 Yılında Dünyanın On Büyük Ekonomisinden Biri Olabilir mi? = Can Turkey be Among the Ten Great Economies of the World in 2023?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Vedit İNAL

Journal: Dogus University Journal
ISSN 1302-6739

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 69;
Date: 2012;
Original page

Keywords: İktisadî büyüme | Büyümenin belirleyenleri | Türkiye’nin büyümesi | Türkiye’nin kalkınması

ABSTRACT
This article inquires as to whether Turkey can be among the ten largest economies of the world in 2023. According to the theory of growth, saving and investment, human capital, research and development efforts and the resulting technological development are the factors that cause economies to grow. The saving and investment ratios of Turkey have been declining since 1988. The average level of education of the labor force and the quality of education are both improving, but according to the predictions in this article, in 2023, the education level of the labor force will continue to be below most of Turkey’s rivals. Research and development efforts are also improving, but considering the other negative developments, it is concluded that the progress in research and development will be insufficient to take Turkey into the group of top ten countries in 2023.Bu makalede Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın on büyük ekonomisinden biri olup olamayacağı araştırılmıştır. Büyüme teorisine göre büyümenin belirleyenleri tasarruf ve yatırımlar, beşerî sermaye ve araştırma-geliştirme çabalarının sağladığı teknolojik gelişmedir. Türkiye’nin tasarruf ve yatırım oranları 1988’den beri azalmaktadır. İşgücünün ortalama eğitim seviyesi ve kalitesi giderek yükselmekte ve Türkiye’nin rakipleriyle arasındaki fark kapanmaktadır, ama bu makaledeki tahmine göre, 2023 yılında Türkiye işgücünün eğitim seviyesi ve kalitesi rakiplerinin çoğunun gerisinde kalmaya devam edecektir. Araştırma-geliştirme çabaları da hızla artmaktadır, ama diğer olumsuz gelişmeler dikkate alındığında, araştırma-geliştirme çabalarındaki gelişmenin, 2023 yılında, Türkiye’yi ilk on ülke arasına sokmaya yetmeyeceği sonucuna varılmıştır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil