Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Türkiye’de Formel Piyasaya Yönelmede Kadın İşgücü Arzı Ve Gsyh Etkileri: Ampirik Bir Çalışma
Female Labor Supply And Gdp Effects In Orientation To Formal Market In Turkey: An Empirical Study

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Murat KORKMAZ | Nur DİLBAZ ALACAHAN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 887;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Employment | Female Labor Force | Turkey İstihdam | Kadın İşgücü | Türkiye

ABSTRACT
The positive externality which will be created by women onindividual and society basis following taking part in labor market is anundisputable matter. Particularly the place of an educated woman inlabor market functions like locomotive due to the status of being amother. This positive externality is gradually expanding and can beseen as the source of country’s development and growth. As thedevelopment of a country depends on the production and similarly theproduction depends on human capital. However, as women are facedwith such negative conditions as low level of occupational safety, socialprotection, ill-pay in addition to social and cultural effects even incountries being a member to European Union where woman rights arefelt with the most developed status, the increase in participation ratesto labor force centers on “informal” markets more. Many studiesindicate that the women’s participation to labor force are not atsufficient level due to the effects of economic, social, cultural,demographical factors in Turkey. In the study, the purpose is todetermine the relations between women employment and totalemployment in labor market and the effects of employment on GDP.With this purpose, women employment numbers by sectors publishedin website of Turkish Statistical Institute, total employment numbers bycities and sectors, number of the insured by cities, jobless claims andTurkey GDP data were included in the analysis. Differences betweenMarch 2013 and the same period of the year before were attempted tobe determined by using horizontal section data in the study. Moreover,employment values by quarterly GDP and sex between the years of2008 and 2012 were used in the regression model where the effects ofemployment on GDP growth were tried to be determined. Basicstatistics, description methods with graphics, correlation analysis andregression models were used in the whole study. The graphics andanalyses in the study were created through Excel and E-views 5.1programs. Kadının işgücü piyasasında yerini alması ile birey bazında ve toplum bazında oluşturacağı pozitif dışsallık tartışılamaz bir konudur. Özellikle eğitimli bir kadının işgücü piyasasında oluşu annelik statüsünden dolayı lokomotif görevi görmektedir. Bu olumlu dışsallık giderek genişlemekte ve ülkenin kalkınmasından büyümesine geçmesinin kaynağı olarak dahi görülebilmektedir. Çünkü ülkenin gelişmiş olması üretimine, üretimi ise sahip olduğu beşeri sermayeye bağlıdır. Ancak kadın haklarının en gelişmiş haliyle yaşandığı Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde bile, sosyal ve kültürel etkilerin yanında kadınlar işgücü piyasalarında düşük düzeyde iş güvenliği, sosyal koruma ve düşük ücret gibi olumsuz koşullarla karşı karşıya kaldıkları için işgücüne katılma oranlarındaki artış “informel” piyasalarda daha fazla yoğunlaşmaktadır. Yapılan birçok çalışma Türkiye’de de ekonomik, sosyal, kültürel, demografiksel faktörlerin etkisiyle kadınların işgücüne katılımının yeterli düzeyde gerçekleşemediğini göstermektedir. Çalışmada kadın istihdamı ile emek pazarındaki toplam istihdam arasındaki ilişkiler ve istihdamın GSYH üzerindeki etkilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla Türkiye istatistik kurumunun web sitesinde yayınlanmış olan sektörlere göre kadın istihdamı, illere ve sektörlere göre toplam istihdam rakamları, illere göre sigortalı sayısı ve işsizlik sigortası başvuruları ile Türkiye GSYH verileri analize dahil edilmiştir. Çalışmada genel olarak yatay kesit verisi kullanılarak Mart 2013 tarihi ile bir sene önceki senenin aynı dönemi arasındaki farklar belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca istihdamın GSYH büyümesi üzerindeki etkilerinin belirlenmeye çalışıldığı regresyon modelinde 2008-2012 yılları arasında çeyrek dönemlik GSYH ve cinsiyetlere göre istihdam değerleri kullanılmıştır. Çalışmanın tamamında temel istatistikler, grafiklerle betimleme yöntemleri, korelasyon analizi ve regresyon modellerinden yararlanılmıştır. Çalışmadaki grafik ve analizler Excel ve E-views 5.1 programları yardımıyla oluşturulmuştur.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program