Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Türkiye’de Genel Seçim Kampanyaları (1950-2002)
Political Elections In Turkey (1950-2002)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Doğan DUMAN | Serçin SUN İPEKŞEN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 117;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Political campaigns | political communication | advertisements | political parties | recent history Seçim kampanyaları | siyasal iletişim | reklam | siyasi partiler | yakın tarih

ABSTRACT
Printed and visual media have the power of guiding the society asideological apparatuses. As advertisements reflect societal values anddaily relationships, they can be evaluated as cultural texts that makean entry to history. Mc Luhan argues that advertising is one of therichest and most loyal social activities. Thus, political advertisementsonce more unfold the old relationship of politics and communicationthat is rooted back to history of humanity. Political parties are theparticipations of voters in political life. Analysing political campaignspave the way for social analysis as well. From past to present, politicalparties and leaders have benefited from the art of communication andpossibilities of technology. In accordance with the developments in thefield, it can be observed that strategies and tactics employed in politicalcampaigns have been advanced likewise. 1950 elections, that enabledthe society to reveal its free will through voting, has a significant placein Turkish political history as the beginning of democracy-politicscommunicationtriangle.This article aims to indicate prominent features of parties byanalysing political campaigns in Turkey between 1950 and 2002 andtheir message strategies. Political advertisements that are used inpolitical campaigns provide the basis of research. This study intends toevaluate the transformation of political communication and politicalcampaigns in Turkey and its historical background by conveying thecampaigns through descriptive narration and analysing posters andprinted advertisements in elections. Results of the study reveal thatpolitical parties develop discourses in the light of their visions andmissions; there is an increase in negative political advertisements whilerival parties employ similar policies; additionally, it was observed thatparties that provide positive and hopeful discourses gain victory in thepolitical race. In this study mainly government and the main oppositionparties, election campaigns are discussed between 1950-2002 electioncampaign. Yazılı ve görsel medya, ideolojik araçlar olarak toplumu yönlendirme gücüne sahiptir. Reklamlar toplumun değerlerini, gündelik ilişkilerini yansıtmalarıyla, yayınlandığı döneme ait tarihe bir not düşen kültürel metinler olarak değerlendirilebilmektedir. Mc Luhan’ın da belirttiği gibi; en zengin ve en sadık toplumsal faaliyetlerden biri de reklamdır. Seçim kampanyası dönemindeki reklamlar siyaset ve iletişimin insanlık tarihi kadar eski olan ilişkisini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Siyasi partiler, seçmenlerin siyasi hayata katılımlarıdır. Seçim dönemi reklamlarını analiz etmek, bir açıdan da toplumsal bir analizin yolunu açmaktadır. Geçmişten günümüze kadar siyasi partiler ve liderler, iletişim sanatının ve teknolojinin kendilerine sunduğu olanaklardan yararlanmışlardır. Alandaki gelişmelere paralel olarak seçim kampanyalarında kullanılan strateji ve taktiklerin de ilerleme gösterdiği gözlemlenebilmektedir. Halkın özgür iradesini seçimler aracılığı ile gösterebildiği 1950 seçimleri demokrasi, siyaset ve iletişim üçgeninin başlangıcı olarak Türk siyaset tarihinde önemli bir yere sahiptir.Bu makalede 1950-2002 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen genel seçimlerin iletişim kampanyaları, mesaj stratejileri, ve partilerin öne çıkan nitelikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Seçim kampanyalarında kullanılan “siyasal reklamlar” çalışmanın inceleme alanını oluşturmuştur. Kampanyalar betimleyici bir anlatımla aktarılmış ve belirlenen dönemdeki seçimlerin afiş ve basın ilanları ile Türkiye’de siyasal iletişimin ve seçim kampanyalarının gelişimi ve tarihi arka planı değerlendirilmek istenmiştir. Çalışmanın sonucunda siyasi partilerin vizyon ve misyonları doğrultusunda söylemler geliştirdikleri, rakip partilerin benzer politikalara sahip oldukları dönemlerde negatif siyasal reklamların artışa geçtiği, seçim sonuçlarında ise çoğunlukla olumlu ve umut vaad eden söylemlere sahip partilerin, seçmen kitleleri tarafından iktidara taşındığı gözlemlenmiştir. Araştırmada 1950-2002 yılları arasında seçime katılan bütün partilerin değil, ağırlıklı olarak iktidar ve ana muhalefet partilerinin seçim kampanyalarına değinilmiştir.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil