Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Türkiye’de Yayın Göçü: Web of Science ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında İndekslenen Yayınlar Üzerine bir İnceleme = Publication Drain in Turkey: A Study on Publications Indexed in Web of Science and ULAKBIM National Databases

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Binici, Kasım

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 165;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Yayın göçü | Doküman göçü | Türkiye adresli yayınlar | Bilim ve teknoloji politikası | Bilimsel yayın politikası | Information drain | Document drain | Publications of Turkey | Science and technology policy | Scientific publication policy

ABSTRACT
Beyin göçü kavramından esinlenerek yayın göçü kavramı bu çalışmada ileri sürülmüştür. Göçveren ülkenin kayıpları ve yayın göçünün nedenlerinin tartışıldığı çalışmada, Web of Science (WoS) kapsamında yer alan yabancı dergilere göç eden Türkiye adresli yayın sayısı saptanmıştır. Yerli ve yabancı dergilerde yayımlanan yayınları kıyaslamak için Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ulusal veri tabanlarında yer alan yayınlar da incelenmiştir. Araştırmada yabancı dergilere göç eden yayın sayısınınsürekli artış gösterdiği, 1990-2009 yıllarında ülkede üretilen toplam bilimsel makalelerin %62’sinin yabancı dergilerde yayımlandığı saptanmıştır. / In this paper the concept of publication drain is asserted by drawing inspiration from another conceptas brain drain. In addition to that, throughout the paper the losses caused by this migration and facts behind of this phenomenon are also evaluated. The number of articles which has Turkish origin and which are published in foreign journals indexed in Web of Science (WoS) are token as case. Moreover, in this study to compare the papers in both national and international journals the publications which are in the Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM) national databases are also examined. As a result of research it is revealed that there is an ongoing increase in the number of papers migrated to foreign journals and 62% of total scientific articles produced in Turkey were published in foreign journals.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?