Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Türkiye’nin Bilim-Teknoloji Politikalarında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım = The Approach to the Institution of Library in Turkey’s Science and Technology Policies

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Yılmaz, Bülent | Dalkıran, Ömer

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 57;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Bilim ve teknoloji politikaları | Kütüphaneler | Türkiye | Science and technology policies | Libraries | Turkey

ABSTRACT
Bu çalışmada, Türkiye’nin 2000 yılı sonrası bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna ilişkin yaklaşımın değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle konuyla ilgili kavramsal bilgiler verilmiş, daha sonra Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (2001), Araştırmave Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (2008), Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2011), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (2002), Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği (2008), 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (2008), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı, Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Eylem Planı, Orta Vadeli Program (2012-2014), DPT Stratejik Planı (2009-2013), Türk Bilim ve Teknoloji Politikası (1993-2003), Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi (Vizyon 2023), Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı (2005-2010), Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) Stratejisi Uygulama Planı (2007-2010), Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010), Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 22.Toplantısı (2010), Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (2011-2016), Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) ve TÜBİTAK 2008-2012 Stratejik Planı, Türkiye Ulusal Programı (2008), Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013),59, 60 ve 61. Hükümet Programı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Programları incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye’nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna ilişkin yaklaşımın son derece zayıf olduğu ve kütüphane kurumunun bu politikaların zorunlu bir parçası olarak görülmediği anlaşılmıştır. Kütüphanecilerin çağdaş bir bilim-teknoloji politikası oluşturulması için politika süreçlerine müdahale etmeleri önerilmiştir. / In this study, science and technology policies of Turkey after the 2000 institution of the library aimed to evaluate the approach. Conceptual information is given on the subject, then the Technology Development Zones Law (2001), Law on the Promotion of Research andDevelopment Activities (2008), Science, and Technology of the Ministry of Industry Decree Lawon the Organization and Duties (2011), Technology Development Zones Application Regulation(2002), Research and Development Activities for Supporting Application and Control Regulations (2008), No. 5746 Law on the Promotion of Research and Development Activities, General Communiqué (2008), the Ministry of Industry and Commerce 2010-2014 Strategic Plan, Long Term Strategy and Eighth Five-Year Development Plan 2001-2005, the Ninth Development Plan (2007-2013), Information Society Strategy (2006-2010) and Action Plan, the Medium Term Program (2012-2014), State Planning Organization’s Strategic Plan (2009-2013), Turkish Science andTechnology Policy (1993-2003), the National Science and Technology Policies: 2003-2023 Strategy Document (Vision 2023), Science and Technology Policies Implementation Plan (2005-2010), the International Science, Technology and Innovation (BTY), Strategy Implementation Plan (2007-2010), National Innovation Strategy (2008-2010), the 22nd Meeting of Supreme Council for Science and Technology, the National Science, Technology and Innovation Strategy (2011-2016), Scienceand Technology Human Resource Strategy and Action Plan (2011-2016) and TUBITAK StrategicPlan 2008-2012, National Programme of Turkey fort he Adoption of the EU Acquis (2008), Turkey’sProgramme for Aligment with the Acquis (2007-2013), 59, 60 and 61 Government Programs, the Justice and Development Party (AKP), Republican People’s Party (CHP), the Nationalist Movement Party (MHP) and the Peace and Democracy Party (BDP) Programs, were investigated. As a result,Turkey’s science and technology policies of the institution of the library approach is extremely weak and not seen as a compulsory part of this policy is understood the institution of the library. Librarians for the creation of a modern science-technology policy to intervene in policy processesis proposed.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?