Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Türkiye’nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Al, Umut

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 231;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Relative citation impact | Scientometrics | Bibliometrics | Turkey adressed | publications | Göreli atıf etkisi | Bilimetri | Bibliyometri | Türkiye adresli yayınlar

ABSTRACT
Türkiye’nin atıf dizinlerine yaptığı katkı her geçen yıl artış göstermektedir. ÖzellikleTürkiye adresli dergilerin bir kısmının atıf dizinleri kapsamına alınması, bu artışı daha dabelirgin kılmıştır. Bu artışta, kâr amaçlı bir yapı olduğu herkesçe bilinen atıf dizinlerininsahibi ticari kurumun almış olduğu genişleme kararının önemli rolü bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin göreli atıf etkisi açısından bir değerlendirmesi yapılmakta, ülkelerve alanlar bazında çeşitli karşılaştırmalara yer verilmektedir. Çalışmanın verileri EssentialScience Indicators adlı kaynaktan elde edilmiştir. Araştırmamız, Türkiye’nin göreli atıf etkisiyüksek ve düşük alanlarını belirlemeyi, zaman içinde Türkiye’nin farklı alanlardaki göreliatıf etkisinin değişip değişmediğini ve farklı ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin göreliatıf etkisi bakımından konumunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Bulgular, Türkiye’ningöreli atıf etkisi en yüksek alanının mühendislik, en düşük alanının ise bitki ve hayvanbilimleri olduğunu göstermektedir. Öte yandan Türkiye’nin göreli atıf etkisi yüksek alanlarıile düşük alanları arasında zaman içinde önemli bir değişim olduğu gözlenmemiştir.Amerika Birleşik Devletleri hemen her alanda bilim dünyasındaki tartışılmaz egemenkonumunu sürdürmektedir. Türkiye ise henüz İngiltere, Almanya, Kanada, Fransa gibiülkelerle yarışabilecek düzeye ulaşamamıştır.Turkey’s contribution to citation indexes has been increasing every year. This increasehas become particularly visible with the inclusion of some of the Turkey addressed journalsin the citation indexes. The expansion decision taken by the commercial company thatowns citation indexes also plays a significant role in this increase. This study evaluatesthe relative citation impact of Turkey and includes various comparisons based on countryand field of study data. The data used in this study is obtained from Essential ScienceIndicators. The aim of the study is to examine Turkey’s high and low relative citationimpact areas and determine whether there is a change in relative citation impact in time.Our study also tries to expose Turkey’s position in terms of relative citation impact whencompared with different countries. The findings indicate that engineering is the highestrelative citation impact area in Turkey and plant and animal sciences is the lowest, and nosignificant changes are observed between the two in time. The United States of Americapreserves its indisputable leading position in all areas in the scientific world. Turkey, onthe other hand, is yet to reach to a level, where it can compete with such countries asEngland, Germany, Canada and France.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?