Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Turnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenesten

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hege S. Haugdahl | Astri Vikan | Ottar Bjerkeset | Torun Hamran

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 7;
Issue: 2;
Start page: 29;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Turnustjeneste | veiledning | spesialisthelsetjeneste | sykehus

ABSTRACT
Bakgrunn. Den nasjonale spørreundersøkelsen blant turnusleger fra 2007-2008 viste at veiledningen ved sykehuset Levanger var mangelfull. Formålet med denne kvalitative studien var derfor å få en bedre forståelse av turnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenesten.Materiale og metode. Kvalitative intervju av syv turnusleger som hadde gjennomført turnustjeneste ved sykehuset Levanger i 2007-2008. Erfaringene ble analysert ved hermeneutisk fenomenologisk metode.Resultater. Ansvar er et overordnet tema som kommer til uttrykk i følgende tre undertema: (1) manglende opplæring, (2) prøving og feiling og (3) å være til nytte. Ved medisinsk avdeling var turnuslegene mye alene i mottakelsen og skrev innkomstjournaler. Turnuslegene opplevde dette som rutinearbeid. Ved kirurgisk avdeling deltok de mer selvstendig i pasientbehandlingen. Å være til nytte var en viktig motivasjon for læring. Fortolkning. Ansvar for pasientbehandling gir tilgang til læringssituasjoner og er motiverende. Men mangel på veiledning kan føre til feilbedømming og gi uheldige konsekvenser både for turnuslegene selv og pasientene. Tilfeldig organisering av turnustjenesten kan også få konsekvenser for sykehusets ansvar for å gi forsvarlig helsehjelp
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?