Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Üleilmastumise protsesside paljususest

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Morin, Edgar

Journal: Synergies Pays Riverains de la Baltique
ISSN 1768-2649

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 25;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: üleilmastumine | maailmaühiskond | antropoliitika | globalisation | world-society | anthropolitics

ABSTRACT
Resümee : Artikli autor näitab, et üleilmastumine on protsess, mis toimub kõigis eluvaldkondades: majanduses, kunstis, poliitikas ja mujal. Kaasaegne maailm on tunnistajaks maailmakultuuri sünnile, kuid seda kultuuri ei tuleks samastada maailmaühiskonnaga, sest rahvuslik suveräänsus takistab endiselt üleilmse üksmeele teket. Ühtlasi kahtleb autor üleilmastumises, millega väidetavalt kaasnebtehnilis-majanduslik areng ning kaitseb „antropoliitika” ideed, mis seob omavahel inimja ühiskonnapoliitika.Abstract: The author argues that the process of globalisation takes place in all sectors of life (economy, art, politics, etc.) and that we are witnessing the birth of a worldculture. He also asserts that this culture does not go hand in hand with world-society as national sovereignty stills represents a strong obstacle to developing world solidarity. Finally, the author criticises a globalisation that puts forward apparent technicaleconomical development to promote an “anthropolitics” of both Man and civilisation.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions