Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ultrasonografia dopplerowska w różnicowaniu pierwotnych i wtórnych nowotworów złośliwych wątroby (na podstawie materiału własnego)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Birecka

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 10;
Issue: 1;
Start page: 27;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nowotwory wątroby | ultrasonografia | ultrasonografia dopplerowska

ABSTRACT
Wprowadzenie: Mimo szerokiego obecnie wachlarza metod diagnostyki obrazowej stosowanych w rozpoznawaniu i różnicowaniu zmian ogniskowych w wątrobie, stanowią one nadal poważny problem diagnostyczny. Cel pracy: Ocena przydatności ultrasonografii dopplerowskiej w różnicowaniu pierwotnych i wtórnych guzów złośliwych wątroby. Materiał i metody: W materiale znalazły się 34 guzy pierwotne, 68 przerzutowych i 9 nacieków nowotworowych wątroby z zewnątrz. Kryteriami analizy materiału były: „mapping" unaczynienia w kolorowym Dopplerze, Vmax przepływu tętniczego krwi i index guza. Wyniki: W guzach pierwotnych typu hepatoma dominowało unaczynienie modelu „koszyczka" i(lub) „naczynia w guzie" (72,3%), zaś wadenoca cholangiogenes modelu „rozproszonego" (66,6%). W guzach przerzutowych najczęściej obserwowano naczynia „okalające" (42%). W nowotworach pierwotnych typu hepatoma Vmax >40 cm/s stwierdzano w 60% przyp., index guza >1 w 55%. W grupie pierwotnych nowotworów typu adenoca cholangiogenes i w zmianach przerzutowych Vmax >40 cm/s i index guza >1 stwierdzano w pojedynczych przypadkach. Wnioski: Szczegółowa analiza materiału pozwoliła stwierdzia, że o typie unaczynienia guza i prędkości przepływu krwi decydyuje nie tylko postaa histopatologiczna, ale także wielkość, lokalizacja, jedno- lub wieloo-gniskowość zmian, obecność martwicy, towarzysząca marskość wątroby, patologia układu wrotnego i stosowana chemioterapia. Największy problem diagnostyczny stanowią słabounaczynione guzy pierwotne (najczęściej z komórek dróg żółciowych), wieloogniskowe guzy pierwotne i bogatounaczynione pojedyncze guzy przerzutowe. Badanie dopplerowskie jest w stanie przybliżyć charakter guza wątroby, zwłaszcza w ocenie jego złośliwości, nie może jednak stanowia ostatecznego kryterium różnicującego złośliwe guzy pierwotne od wtórnych.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions