Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ús de mitjans audiovisuals per a la investigació de la realitat dels alumnes resistents Using of audiovisual media to research resistant students Uso de medios audiovisuales para la investigación de la realidad de los

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Josep Jorba Vidal

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 36;
Start page: 99;
Date: 2009;
Original page

ABSTRACT
En aquest article s’exposa una experiència investigadora que proposa un apropament entre la sociologia de l’educació i el món audiovisual. Partint de les bases teòriques i metodològiques de les teories de la resistència escolar (aquelles que centren el seu interès en l’alumnat que no reconeix ni accepta les normes i valors escolars) es proposa recollir, a través de tècniques etnogràfiques, el discurs, les experiències i els gustos dels alumnes amb material audiovisual (fotografies, música, vídeo, etc.); també pretén analitzar, editar i estructurar aquesta informació en forma de text i de vídeo, i finalment presentar els resultats dins l’estructura d’un fotolog (una de les eines de comunicació informàtica més esteses entre el jovent, tot i que molt desconegudes entre el professorat de secundària i els investigadors socials). __________________________________ Dans cet article, nous présentons une expérience de recherche qui propose un rapprochement entre la sociologie de l’éducation et le monde audiovisuel. En partant des bases théoriques et méthodologiques des théories de la résistance scolaire (celles qui centrent leur intérêt sur les élèves qui ne reconnaissent ni n’acceptent les normes ni les valeurs scolaires), nous proposons : de recueillir, au moyen des techniques ethnographiques, le discours, les expériences ainsi que les goûts des élèves grâce au matériel audiovisuel (photographie, musique, vidéo, etc.) ; d’analyser, d’éditer et de structurer cette information sous forme de texte et de vidéo ; et, finalement, de présenter les résultats dans la structure d’un fotolog (un des outils de communication informatique parmi les plus répandus chez les jeunes, bien que très méconnu des professeurs du secondaire et des chercheurs en sciences sociales).This paper presents a research project that aims to bring the sociology of education and the audiovisual world closer together. Applying the theoretical and methodological bases of the theories on school resistance (these theories focusing on students who do not recognize or accept school rules and values), we aim to identify students’ discourses, experiences and preferences using ethnographic techniques and audiovisual materials such as photographs, music and video); to analyse, edit and structure this information as text and video; and, finally, to present the results using Fotolog (one of the most popular social networking websites among young people, and most often unknown to secondary teachers and social researchers).En este artículo se expone una experiencia investigadora que propone un acercamiento entre la sociología de la educación y el mundo audiovisual. Partiendo de las bases teóricas y metodológicas de las teorías de la resistencia escolar (las que centran su interés en el alumnado que no reconoce ni acepta las normas y valores escolares) se propone recoger, a través de técnicas etnográficas, el discurso, las experiencias y los gustos de los alumnos a través de material audiovisual (fotografías, música, vídeo, etc.); analizar, editar y estructurar esta información en forma de texto y de vídeo, y finalmente presentar los resultados dentro de la estructura de un fotolog, una de las herramientas de comunicación informática más extendida entre jóvenes, a pesar de ser muy desconocida entre el profesorado de secundaria y los investigadores sociales.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program