Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

USE OF GHAZAL IN THE TURKISH MESNEVI TRADITION
TÜRK MESNEVİ GELENEĞİNDE GAZELİN KULLANIMI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Lokman TURAN | Rıfat KÜTÜK

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 636;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Divan Literature | mesnevi | gazal | the lyric in the romans Divan edebiyatı | mesnevi | gazel | mesnevilerde gazel

ABSTRACT
Mesnevi is one of the prominent types of verse allowing narration of long stories in the divan literature. Divan poets, who have introduced varying content to mesnevi which was borrowed by Turkish literature from Persian literature have recited verses in the ghazal form in mesnevis. Ghazals recited for bringing a breath of fresh air to the story narrated in the mesnevi to break the uniformity in narration and to render lyrism dominant, has played a significant role in enhancing the impact of the narrated story. In our classical poetry, in addition to poets who never include ghazals in their mesnevis like Ali Shir Nevai, there are those like Celili who recite 100 ghazals in a short mesnevi. In the same manner, as there are ghazals transferred to mesnevis from divans, ghazals which are fitting for the occasion giving the impression of having been said off hand are often found some place in the narrated story. In this study, a general breakdown will be given of the poets who have incorporated ghazals in their mesnevis from the beginning to the 19th century and their works and evaluations will be made on the properties of ghazals in mesnevis, types of their insertions in mesnevis and reasons for their being opted for. Mesnevi, divan edebiyatında uzun hikâyelerin anlatılmasına imkân veren ve yaygın bir biçimde kullanılan nazım şekillerinden biridir. Türk edebiyatına Fars edebiyatından geçen mesneviye farklı muhtevalar kazandıran divan şairleri yine bu edebiyattan etkilenerek mesnevide gazel formunda manzumeler söylemişlerdir. Anlatılan hikâyeye taze bir hava katmak, anlatımda ortaya çıkan yeknesaklığı kırmak ve lirizmi hâkim kılmak amacıyla söylenen gazeller, nakledilen hikâyenin tesirini arttırmada önemli bir rol oynamıştır. Klasik şiirimizde Ali Şîr Nevâî gibi mesnevilerinde gazele hiç yer vermeyen şairlerin yanı sıra, Celilî gibi kısa bir mesnevide 100 gazel söyleyen şairler de vardır. Aynı şekilde mesnevilere divanlardan aktarılan gazeller olduğu gibi, anlatılan hikâyenin bir yerinde, gerilimin arttığı bir noktada irticalen söylenmiş hissi uyandıran, hâle münasip gazellere de sıkça rastlanır. Bu çalışmada başlangıcından 19. yüzyıla kadar Türk mesnevi edebiyatında eserlerinde gazel nazım şekline yer veren şairler ve eserleri hakkında genel bir döküm yapılacak; mesnevilerde yer alan gazellerin özellikleri, mesneviye eklemlenme sebepleri ve biçimleri ana hatlarıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions