Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Utajona encefalopatia wątrobowa: diagnostyka i znaczenie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Magdalena Stojek | Andrzej Kryszewski

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 9;
Issue: 2;
Start page: 147;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: encefalopatia wątrobowa | diagnostyka

ABSTRACT
U chorych z marskoscią wątroby bez uchwytnych klinicznie zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego często występują mierzalne ubytki czynności poznawczych, określane mianem utajonej encefalo-patii wątrobowej (uew). Główne zaburzenia stwierdzane w uewto apraksja konstrukcyjna, wydłużenie czasu reakcji na bodźce, zaburzenia funkcji uwagi. Utajona encefalopatia wątrobowa jest czynnikiem pogarszającym rokowanie co do długości przeżycia, jej wystąpienie jest także związane z większym ryzykiem rozwinięcia się pełnoobjawowej encefalopatii. Pogarsza ona jakość życia chorych z marskoscią i utrudnia wykonywanie pracy zawodowej. Nie ustalono dotychczas jednolitych zasad rozpoznawania uew. Obecnie największą rolę w diagnostyce odgrywają testy psychometryczne, mimo ich oczywistych ograniczeń, takich jak zależność od współpracy pacjenta, niska powtarzalność i występowanie efektu uczenia się. W przyszłości należy spodziewać się wzrostu znaczenia metod neurofizjologicznych, takich jak potencjały wywołane. Wleczeniu uew stosowano wiele metod, m.in. dietę ubogobiałkową, flumazenil, substytucje aminokwasów rozgałęzionych, preparaty cynku. Nie zostało jednoznacznie dowiedzione, czy włączenie leczenia może zapobiec rozwinięciu się pełnoobjawowej ew.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil