Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany u dětí na základních školách ve Slovinsku Relationship between sports activity, smoking and alcohol and marijuana abuse in elementary school children in Slovenia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Veronika Lucija Kropej | Mateja Videmšek | Rado Pišot

Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica
ISSN 1212-1185

Volume: 38;
Issue: 1;
Start page: 7;
Date: 2008;
Original page

Keywords: Sports activity | smoking | alcohol | marijuana | children

ABSTRACT
Prevence představuje nejúčinnější prostředek proti užívání drog. Na jedné straně vytváří tělesná aktivita řadu faktorů, které vedou k přijetí zdravých stravovacích návyků, na druhé straně představuje prevenci užívání drog, protože sama o sobě určitým způsobem stimuluje tělo i mysl. Cílem provedeného výzkumu bylo stanovit stupeň obeznámenosti s návykovými látkami a jejich užíváním (například cigarety, alkohol a marihuana) u dětí ve vztahu k frekvenci jejich zapojení do sportovních aktivit. Vzorek obsahoval 748 dětí, z čehož bylo 194 žáků a 189 žákyň čtvrtých tříd (jejichž průměrný věk byl 10 let ± 5 měsíců), a 201 žáků a 164 žákyň sedmých tříd (jejichž průměrný věk byl 13 let ± 4 měsíce). Uvedené údaje byly získány v rámci projektu "Tělesná/sportovní aktivita pro zdraví" probíhajícího v Ústavu kinesiologického výzkumu ve Vědeckém a výzkumném středisku Primorske univerzity ve slovinském Koperu. Použili jsme dotazník IPAQ (International Physical Activity Questionnaire), který jsme poněkud upravili pro věk a specifické vlastnosti respondentů. Pro stanovení vztahu mezi nečíselnými proměnnými jsme použili korespondenční analýzu. Pro číselné proměnné jsme použili analýzu variance a t-testy nezávislých vzorků. Všechny hypotézy byly ověřovány s 5% statistickou úrovní rizika (p = 0,05). Výsledky potvrdily u žáků statisticky významný vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany. Faktem je, že i když problém užívání drog nemůže být zcela odstraněn, mohli bychom ho zásadním způsobem redukovat. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro snižování užívání drog je proto rovněž zapojení mládeže do vhodných sportovních aktivit (zvláště ve volném čase), což by mělo být řízeno a plánováno rodiči a učiteli. Prevention is the most effective remedy against drug abuse. On the one hand, physical activity triggers a series of factors which compel us to adopt healthy dietary behaviours and, on the other, it constitutes drug abuse prevention, as it is itself a kind of body and mind stimulant. The research at hand aims at establishing the degree of familiarity with and abuse of narcotic drugs (such as, for instance, cigarettes, alcohol and marijuana) in pupils in relation to the frequency of their engagement in sports activities. The sample comprised 748 children, 194 male and 189 female fourth graders (with an average age of 10 years ± 5 months) and 201 male and 164 female seventh graders (with an average age of 13 years ± 4 months). The indicated data were obtained within the framework of the project "Physical/sports activity for health" carried out by the Institute for Kinesiology Research at the Science and Research Centre of Koper, University of Primorska, Slovenia. We have applied the IPAQ survey instrument (International Physical Activity Questionnaire), which we had tailored somewhat to the age and specific features of respondents. For the purposes of establishing the relationship between non numeric variables, we have applied correspondence analysis. For numeric variables, we have applied the analysis of variance and the independent samples t-test. All hypotheses were verified at the 5% statistical risk level (p = 0.05). The results attested to a statistically significant relationship between sports activity, smoking and alcohol and marijuana abuse in pupils. The fact is that the drug abuse problem cannot be remedied in its entirety, but we could, however, alleviate it substantially. One of the most relevant factors in decreasing drug abuse is therefore also the engagement of youth in appropriate sports activities (during leisure time, in particular), which should be directed and planned accordingly by parents and teachers.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?