Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wczesne efekty terapii lekami anty-TNF u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa – badanie obserwacyjne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Artur Bachta | Anna Raczkiewicz | Małgorzata Tłustochowicz | Witold Tłustochowicz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 6;
Start page: 404;
Date: 2011;
Original page

Keywords: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa | TNF | badanie obserwacyjne

ABSTRACT
Celem badania była ocena wczesnej skuteczności leczenia anty-TNFu chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK).Badaniem objęto 34 osoby (10 kobiet i 24 mężczyzn w wieku średnio39 lat), chorych na aktywną postać ZZSK, zakwalifikowanych doleczenia anty-TNF w programie terapeutycznym Narodowego FunduszuZdrowia (NFZ) (tab. I). Kryteria kwalifikacji do leczeniaokreślone przez NFZ obejmowały: rozpoznanie ZZSK na podstawiezmodyfikowanych kryteriów nowojorskich, aktywną i ciężką postaćchoroby stwierdzaną przynajmniej dwukrotnie wodstępie 12 tygo dniprzy niezmiennym leczeniu oraz nieskuteczność co najmniej dwóchleków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)stosowanych w maksymalnej tolerowanej dawce, każdy kolejnoprzez minimum 3 miesiące. Wśród badanych chorych 19 osób otrzymałoetanercept, a 15 adalimumab.W trakcie comiesięcznych badań u chorych oceniano skutecznośćleczenia na podstawie wskaźników stanu zapalnego, kompleksowychindeksów aktywności choroby (BASDAI, ASDAS), wskaźnikówfunkcjonalnych i jakości życia (BASFI, BASMI, ASQol) (tab. II).Po 12 tygodniach u prawie wszystkich chorych stwierdzono poprawęwg wskaźnika BASDAI 50, odpowiadała ona poprawie 20-procentowejwg ASAS. Poprawę 40- i 60-procentową wg ASAS stwierdzonou 88,2% i 52,9% chorych (ryc. 1–3).Nie zaobserwowano istotnych różnic w skuteczności leczeniaw zależności od czasu trwania i zaawansowania choroby orazstosowanego leku. Większy stopień poprawy wg skal BASDAIi ASDAS obserwowano u chorych z wyjściowym dużym stężeniembiałka C-reaktywnego (CRP). Istotna statystycznie poprawa dotycząca wskaźników stanu zapalnego (OB, CRP) dokonywała sięw ciągu pierwszych 4 tygodni leczenia, natomiast w ciągu pozo -stałych 8 tygodni parametry te nie zmniejszały się istotnie. Poprawamierzona kompleksowymi indeksami aktywności choroby (BASDAIi ASDAS), ogólną oceną wg pacjenta i lekarza, indeksami funkcjonalnymii jakości życia (BASMI, BASFI i ASQol) postępowała prawie linio -wo przez 12 tygodni leczenia (ryc. 4, 5).
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?