Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wiedza kobiet ciężarnych na temat profilaktyki próchnicy zębów u dzieci. Badania ankietowe

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jacek Pypeć | Aleksandra Rogalska | Katarzyna Zieleniewicz | Maciej Mikołajczyk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 35;
Issue: 4;
Start page: 211;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: profilaktyka próchnicy zębów | próchnica | ciąża

ABSTRACT
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wśród kobiet ciężarnych na temat profilaktyki próchnicy zębów u dzieci, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących pielęgnacji jamy ustnej u niemowląt. Badano też zasadność przeprowadzania wśród kobiet ciężarnych prelekcji na temat wyżej wymienionych zagadnień. Materiał i metody. Przeprowadzono badania ankietowe wśród 50 kobiet ciężarnych, uczęszczających do szkół rodzenia na terenie Łodzi. Ankieta składała się z 18 pytań, zarówno testowych, jak i wymagających udzielenia odpowiedzi w formie opisowej. Po wypełnieniu części ankiety, dotyczącej wiedzy na temat profilaktyki próchnicy (13 pytań), autorzy przeprowadzali prelekcję z prezentacją 20 przezroczy. Po zakończeniu prelekcji kobiety ciężarne wypełniały kolejną część ankiety (5 pytań), dotyczącą samej prezentacji. Wyniki. Stwierdzono zbyt niski poziom wiedzy przyszłych matek na temat wyrzynania zębów mlecznych oraz niewielką rolę lekarzy ogólnych i lekarzy stomatologów w przekazywaniu wiadomości dotyczących profilaktyki próchnicy zębów (większość informacji czerpana jest z czasopism lub książek). Wiedza dotycząca zachowań prozdrowotnych u niemowląt w zakresie profilaktyki próchnicy zębów jest na zadowalającym poziomie (ok. 80% prawidłowych odpowiedzi). Przeprowadzana podczas badania prelekcja na tematy związane z profilaktyką próchnicy zębów u niemowląt spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wnioski. Kobiety ciężarne w niewystarczającym stopniu są informowane przez lekarzy o zasadach higieny jamy ustnej niemowląt. Samodzielnie poszukują informacji na ten temat, najczęściej sięgając do czasopism lub książek, dlatego wskazane byłoby przeprowadzanie wśród nich akcji informacyjnych, dotyczących kompleksowej profilaktyki chorób jamy ustnej niemowląt.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions