Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wpływ czynników epidemiologicznych na częstość toksokarozy u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Małgorzata Niedworok | Beata Sordyl | Izabela Płaneta-Małecka | Anna Borecka | Jakub Gawor

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 4;
Start page: 298;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Toxocara canis | toksokaroza | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Człowiek ulega zarażeniu nicieniami z rodzaju Toxocara przez spożycie jaj pasożyta pochodzących z gleby, brudnych rąk, a także larw pasożyta z niedopieczonego mięsa zwierząt przypadkowych żywicieli. Największe ryzyko zarażenia tym nicieniem dotyczy dzieci w wieku od 2 do 7 lat, chętnie bawiących się w piaskownicach i/lub z młodymi psami i kotami. Celem pracy było określenie częstości występowania zarażenia Toxocara canis, w zależności od warunków środowiskowych, i ustalenie czynników ryzyka zachorowania. Materiał i metody: W latach 1994-1998 (okres I) i 2004-2007 (okres II) wykonano badania w kierunku zarażenia T. canis u dzieci diagnozowanych i leczonych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP). W okresie I badaniami objęto 49 dzieci, w okresie II - 42 dzieci. W okresie I dzieci wybrano spośród 450, a w okresie II spośród 3634 dzieci zbadanych serologicznie metodą ELIS A w kierunku zarażenia T. canis. U dzieci z obu grup określono miej sce zamieszkania (wieś/miasto, blok mieszkalny, dom jednorodzinny), obecność ogródków przydomowych, gospodarstw rolnych, dane dotyczące kontaktów z psami i kotami. Wyniki: W I okresie zarażenie T. canis u badanych dzieci stwierdzono istotnie częściej niż w okresie II. W obu okresach wśród dzieci zarażonych T. canis było więcej chłopców. Dzieci z zarażeniem T. canis częściej mieszkały w mieście, zarówno w okresie I - 67,35%, jak i w okresie II - 68% niż na wsi. Nie stwierdzono różnic w częstości zarażenia w zależności od rodzaju mieszkania i posiadania zwierząt. Wnioski: W ostatnim dziesięcioleciu wśród badanych w Instytucie ICZMP w Łodzi dzieci zmniejszyła się częstość zarażenia T. canis. Toksokaroza częściej dotyczy chłopców niż dziewcząt zamieszkałych w mieście, a posiadanie zwierząt domowych nie zwiększa ryzyka zarażenia się T. canis u dzieci.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?