Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wpływ krótkotrwałej terapii antyrefluksowej na parametry 24-godzinnego, równoczasowego monitorowania pH w przełyku i EKG u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 425;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: refluks żołądkowo-przełykowy | choroba niedokrwienna serca | 24-godzinne monitorowanie pH w przełyku i EKG | terapia antyrefluksowa

ABSTRACT
Wprowadzenie: Badanie powiązań i wzajemnych oddziaływań choroby refluksowej przełyku i choroby wieńcowej u pacjentów z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową. Cel pracy: Ocena wpływu krótkotrwałej, intensywnej terapii antyref luksowej (Omeprazol 40 mg/d) na parametry pH-metrii przełykowej i niedokrwienie mięśnia sercowego, na podstawie jednoczasowego, 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku. Materiał i metodyka: U 50 pacjentów, 42 mężczyzn i 8 kobiet, w wieku 37-74 lat, śr. 55,96, z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową w II-III klasie wg CCS (Canadian Cardiovascular Society), przeprowadzono jednoczasowe, 24-godzinne monitorowanie EKG oraz badanie pH-metryczne przełyku. Z badanej grupy wybrano podgrupę 12 pacjentów(9 M i 3 K w wieku 39-66 lat; śr. 52,92) spełniających pH-me-tryczne kryteria choroby refluksowej przełyku (GERD - gastroesophagealreflux disease) z epizodami obniżenia odcinka ST w 24-godzinnym monitorowaniu EKG. Wszyscy pacjenci przyjmowali przez 7 dni omeprazol (PPI - proton pump inhibitors)20 mg. W 7 dniu przyjmowania leku powtórzono 24-godzinne monitorowanie pH i EKG. Porównano parametry przed i po terapii. Analizowano następujące parametry: procent czasu jaki stanowi pH

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program