Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wpływ leczenia kwasem ursodezoksycholowym na stężenie bilirubiny i przeżycie chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Krzeski | Andrzej Habior | Włodzimierz Zych | Bożena Walewska-Zielecka | Eugeniusz Butruk

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 6;
Issue: 3;
Start page: 231;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: pierwotna żółciowa marskość wątroby | kwas ursodezoksycholowy | bilirubina | przeżycie

ABSTRACT
Na podstawie dotychczas opublikowanych kontrolowanych prób klinicznych wykazano korzystny wpływ kwasu ursodezoksycholowego (UDCA) na niektóre wskaźniki laboratoryjne u chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby (pżmw). Nie odpowiedziano jednoznacznie natomiast na pytanie, czy UDCA przedłuża życie tych chorych. Celem pracy było zbadanie wpływu leczenia kwasem ursodezoksycholowym na stężenie bilirubiny w surowicy i przeżycie chorych z pżmw. Analizę parametrów laboratoryjnych ograniczono do bilirubiny, ponieważ w naszej populacji chorych z pżmw tylko ten wskaźnik ma znaczenie prognostyczne. Do kontrolowanej nierandomizowanej próby włączono 60 chorych z udokumentowaną pżmw. Grupę badaną stanowiło 27 chorych leczonych UDCA przez co najmniej dwa lata od momentu rozpoznania choroby, a grupę kontrolną - 33 chorych nieleczonych UDCA. Stężenie bilirubiny u leczonych UDCA i u osób z grupy kontrolnej w chwili rozpoznania choroby porównano ze stężeniem bilirubiny po roku i dwóch latach obserwacji. Analizę przeżycia chorych z obu grup przeprowadzono na podstawie danych z trzech lat obserwacji. Zaobserwowano obniżanie się stężeń bilirubiny w surowicy krwi chorych po roku i dwóch latach leczenia UDCA (p〈0,05). Stężenia bilirubiny w surowicy osób nieleczonych UDCA miały tendencję do wzrostu po roku i dwóch latach obserwacji. Nie stwierdzono natomiast istotnej różnicy w przeżyciu chorych w obu grupach.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona