Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wpływ niskiej dawki lipopolisacharydu bakteryjnego na proces apoptozy w mięśniu sercowym w przebiegu wstrząsu septycznego u myszy

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Monika Usowicz-Szaryńska | Karol Kamiński | Beata Szynaka | Lech Zimnoch | Marcin Kożuch | Agnieszka Leszczyńska | Wojciech Karwowski | Bogusław Sawicki | Lech Chyczewski | Włodzimierz J. Musiał | Maria M. Winnicka | Bożena Sobkowicz

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 9;
Issue: 6;
Start page: 403;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sepsa | wstrząs septyczny | apoptoza | lipopolisacharyd | hartowanie

ABSTRACT
Wprowadzenie: Sepsa, ogólnoustrojowa reakcja organizmu na zakażenie, prowadzi do uszkodzenia wielonarządowego, w tym serca, do wstrząsu septycznego i śmierci. Mimo intensywnych badań zarówno na modelach zwierzęcych, jak i doświadczeń klinicznych, nie znaleziono specyficznego leczenia posocznicy. Jednym z kierunków badań eksperymentalnych jest stosowanie małych, hartujących dawek lipopolisacharydu bakteryjnego (LPS) poprzedzających dawkę, której celem jest wywołanie wstrząsu septycznego. Podanie zwierzętom niskiej dawki LPS powoduje zarówno wzrost ekspresji białek antyapoptotycznych, jak i aktywację procesów sprzyjających śmierci komórek. Wpływ takiego hartowania na proces apoptozy w mięśniu sercowym w przebiegu wstrząsu septycznego nie został dotąd wyjaśniony. Cel pracy: Określenie efektu wcześniejszego podania niskiej dawki LPS na wywołaną endotoksemią apoptozę w mięśniu sercowym myszy. Materiał i metodyka: Samce myszy szczepu C57BI/6J, w wieku 12 tygodni, podzielono na 3 grupy. Grupa kontrolna (K), otrzymała dootrzewno-wo rozpuszczalnik (0,9% NaCI) w objętości 20 ml/kg m.c. W tej samej objętości grupie drugiej (LPS 10) podano lipopolisacharyd bakterii £ coli (lipopolysaccharide - LPS) w dawce 10 mg/kg m.c. tak dobranej, aby spowodować objawy wstrząsu septycznego (WS), a grupie trzeciej (LPS 0,5+10) 24 godziny przed zastosowaniem dawki 10 mg LPS/kg m.c. podano dawkę hartującą LPS w ilości 0,5 mg/kg. 24 godziny po ostatniej iniekcji zwierzęta były uśmiercane. Nasilenie procesu apoptozy mierzono techniką detekcji pęknięć DNA (terminal dUTP nick-end labeling- TUNEL) w mikroskopie fluorescencyjnym, a zmiany morfologiczne oceniano w mikroskopie świetlnym. Wyniki: Dootrzewnowe podanie LPS powodowało wzrost częstości apoptozy w mięśniu sercowym w porównaniu z grupą kontrolną. Podanie hartującej dawki LPS spowodowało mniejsze nasilenie apoptozy w mięśniu sercowym, w porównaniu z grupą, która nie była poddana hartowaniu, co potwierdziła ocena morfologiczna. Wnioski: W modelu zwierzęcym zjawisko hartowania małymi dawkami LPS wydaje się być przydatne w zmniejszaniu uszkodzenia serca we wstrząsie septycznym.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program