Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wpływ pojedynczej doustnej dawki morfiny na niektóre parametry funkcjonowania poznawczego u pacjentów z bólem przewlekłym leczonych środkami nieopioidowymi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Paulina Andryszak | Andrzej Stachowiak | Krzysztof Włodarczyk | Piotr Walecki | Marcin Ziółkowski | Edward Jacek Gorzelańczyk1,2,5,6

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 9;
Date: 2010;
Original page

Keywords: ból przewlekły | opioidy | funkcjonowanie poznawcze

ABSTRACT
Ostatnie badania osób z bólem przewlekłym dowodzą, że opioidy mają niejednoznaczny wpływna funkcje poznawcze i psychomotoryczne. Celem pracy była ocena funkcjonowania poznawczegopacjentów z bólem przewlekłym leczonych niesteroidowymi lekami przeciwbólowymi,u których zastosowano pojedynczą dawkę krótko działającej morfiny.Pacjentom (n = 8) podano jednorazowo dawkę 10 lub 20 mg morfiny drogą doustną. Grupę kontrolnąstanowili pacjenci (n = 9) z bólem przewlekłym nadal leczeni za pomocą niesteroidowychleków przeciwbólowych. U badanych pacjentów dokonano oceny natężenia bólu przy użyciunumerycznej skali bólu (NRS), objawów depresji i lęku za pomocą Szpitalnej Skali Depresji i Lęku(HADS) oraz ogólnego funkcjonowania umysłowego za pomocą Krótkiej Skali Oceny StanuUmysłowego (MMSE). Badanie neuropsychologiczne przeprowadzono przy użyciu Testu ŁączeniaPunktów Reitana (TMT) i Testu Stroopa oraz badania ruchów gałek ocznych. W grupie leczonej morfinątesty wykonano przed podaniem i 45 minut po podaniu leku.W grupie 1. po godzinie od podania morfiny stwierdzono istotne obniżenie natężenia bólu(p = 0,016), skrócenie czasu wykonania części A testu TMT (p = 0,079) i wydłużenie czasu wykonaniaczęści 2. Testu Stroopa. Wydłużył się średni czas latencji oraz zmniejszyła się prędkośćmaksymalna sakad. Pozostałe parametry kognitywne nie uległy zmianie.Morfina podana doustnie wpływa na obniżenie natężenia bólu, nie pogarszając przy tym w istotnysposób parametrów kognitywnych mierzonych za pomocą Testu Stroopa i części B testu TMT.Wykazano, że wpływa ona także na poprawę parametrów psychomotorycznych ocenianych zapomocą testu TMT-A. W badaniu wykazano również wpływ morfiny na niektóre złożone procesyczuciowo-ruchowe w badaniu sakadometrycznym.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?