Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wpływ tirofibanu na normalizację uniesionego odcinka ST u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną interwencją wieńcową

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marcin Kożuch | Karol A. Kamiński | Sławomir Dobrzycki | Janusz Korecki | Bogumił Ramotowski | Łukasz Stachurski | Paweł Radecki | Magdalena Puciłowska | Bogusław Poniatowski | Wojciech Achremczyk | Włodzimierz J. Musiał

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 17;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: STEMI | pierwotna angioplastyka wieńcowa | perfuzja tkankowa | EKG | Gp llb/llla

ABSTRACT
Wprowadzenie: Przywrócenie pełnego przepływu w tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej za zawał jest obecnie postępowaniem z wyboru w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. Zaburzenie przepływu tkankowego określane jako zjawisko „no-reflow" może ograniczać korzyści płynące z prze-zskórnych interwencji wieńcowych (primary percutaneous inten/ention - PCI) w ostrym zawale mięśnia sercowego (acute myocardial infarction -AMI). Patogeneza tego zjawiska wiązana jest między innymi z mikrozatorowością drobnych naczyń przez aktywowane płytki krwi i leukocyty. Stosowanie inhibitorów aktywacji trombocytów może potencjalnie przyczynić się do ograniczenia częstości „no-reflow". Cel pracy: Ocena ewentualnych korzyści wynikających ze stosowania inhibitora receptora płytkowego Gp llb/llla - tirofibanu na elektrokardiograficzny obraz zjawiska „no-reflow" u pacjentówz AMI leczonych PCI. Materiał i metodyka: Do badania włączono 208 pacjentów z AMI z uniesieniem odcinka ST, leczonych PCI w okresie od 1999 do 2001 r. Pacjenci po nieskutecznej PCI (TIMI50% po zabiegu został zdefiniowany jako elektrokardiograficzny obraz „no-reflow". Wyniki: Tirofiban zastosowano u 78 (42%) pacjentów, podczas gdy 106 (58%) chorych nie otrzymało inhibitora Gp llb/llla. W obu grupach czas od początku bólu do interwencji był zbliżony. Porównywane grupy nie różniły się również pod względem parametrów klinicznych: lokalizacji zawału, wieku, klasy Killipa oraz częstości implantacji stentów. Wśród pacjentów leczonych inhibitorem Gp llb/llla rzadziej rejestrowano objawy „no-reflow" w zapisie EKG (n=24 (30,8%) vs n=51 (48,1%); p
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona