Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie ropni i przetok odbytu w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Małgorzata Kołodziejczak | Krzysztof Bielecki

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 14;
Issue: 5;
Start page: 353;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroba Leśniowskiego-Crohna odbytu | przetoka odbytu Crohna | ropień odbytu | infliximab

ABSTRACT
Przetoki i ropnie odbytu spowodowane chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) stanowią problem terapeutyczny z powodu niewielkiej skuteczności leczenia zachowawczego i chirurgicznego oraz nawrotowości choroby. Dane epidemiologiczne dotyczące występowania odbytowej postaci ch. L-C są rozbieżne i wahają się od 5% do nawet 80%, w tym z powodu ropni i przetok cierpi powyżej 40% pacjentów. Przetoki w ch. L-C są przeważnie anatomicznie bardziej skomplikowane i złożone niż przetoki odkryptowe. Przetoki często są rozgałęzione, mogą też być mnogie, czyli mieć więcej niż jeden otwór wewnętrzny, co jest rzadkościąw przypadku przetok od-kryptowych. Nierzadko też imitują przetoki mnogie, mając wiele otworów zewnętrznych, które jednak łączą się we wspólny kanał uchodzący do jednej krypty. Przetoki w ch L-C, w przeciwieństwie do przetok odkryptowych, mogą powodować ból u pacjenta. Wiedza na temat leczenia ch. L-C ustawicznie się zmienia. Leczenie przetok w przebiegu ch. L-C może być zachowawcze i/lub chirurgiczne. Autorzy omówili aktualne wytyczne diagnostyki przedoperacyjnej, podając jako „złoty standard" ultrasonograficzne badanie transrektalne uzupełnione, w miarę możliwości, rezonansem magnetycznym. Przedstawili też aktualne kierunki leczenia zachowawczego i operacyjnego przetok odbytu, dokonując przeglądu aktualnego piśmiennictwa. Pomimo przedstawionych optymistycznych doniesień, szczególnie dotyczących zachowawczego leczenia przetok infliximabem podawanego ogólnie lub miejscowo, autorzy podkreślają, że jak dotąd nie ma pewnej metody na wyleczenie pacjenta z przetok Leśniowskiego-Crohna. Skłania to do opinii, że każdego pacjenta z ch. L-C odbytu powinno się traktować indywidualnie, nie zapominając też o tym, że pacjenci ci wymagają opieki interdyscyplinarnej.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?