Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wykrywanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca - pojedyncze pomiary glikemii czy doustny test tolerancji glukozy

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jolanta Bożena Prokop | Włodzimierz J. Musiał | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Irina Kowalska | Beata Telejko | Ida Kinalska | Wacław Kochman

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 101;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zaburzenia metabolizmu węglowodanów | choroba niedokrwienna serca | doustny test tolerancji glukozy

ABSTRACT
Wstęp: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej są silnym, niezależnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ChNS). Jej występowanie u pacjentów z cukrzycą jest 2-3-krotnie częstsze. Rozbieżne są natomiast dane dotyczące częstości cukrzycy wśród pacjentów z chorobą wieńcową. Cel: Celem pracy była ocena zaburzeń gospodarki węglowodanowej u pacjentów z ChNS bez wywiadu w kierunku cukrzycy. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 266 mężczyzn z ChNS nie obciążonych wywiadem w kierunku cukrzycy, kierowanych na koronarografię. Zmiany angiograficzne stanowiły kryterium podziału chorych na cztery grupy, w zależności od liczby zmienionych tętnic wieńcowych. Grupę 0 stanowiły osoby bez zmian w naczyniach wieńcowych, grupy I, II, III – odpowiednio z chorobą jedno-, dwu- i trzynaczyniową. W celu przeprowadzenia oceny gospodarki węglowodanowej wykonano test doustnej tolerancji glukozy (OGTT) oraz oznaczono poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Określono parametry gospodarki lipidowej. Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały u 144 chorych (54%) z ChNS zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Upośledzoną tolerancję glukozy stwierdzono w 36%, a cukrzycę typu 2 w 18% przypadków. We wszystkich grupach średnie wartości glikemii na czczo były prawidłowe. Większość zaburzeń natomiast ujawniona została dzięki nieprawidłowemu OGTT. Poziom glikemii w 120. minucie testu korelował z liczbą zajętych naczyń. Wykazano też znamienne statystycznie różnice w częstości występowania zaburzeń gospodarki między grupami II i III a grupą 0 oraz grupą II i III a grupą I. Także średnie wartości HbA1c wzrastały wraz z zaawansowaniem zmian w tętnicach wieńcowych. Istniała zależność między HbA1c a liczbą zajętych naczyń oraz między HbA1c a glikemią na czczo. Największe zaburzenia gospodarki lipidowej występowały u osób z grupy II i III. Wnioski: Uzyskane wyniki świadczą o częstym występowaniu zaburzeń metabolizmu węglowodanów u pacjentów z ChNS. Pojedyncze pomiary glikemii na czczo nie odzwierciedlały zaburzeń gospodarki węglowodanowej. W celu dokładnej ich oceny niezbędne było wykonanie testu obciążenia glukozą. Hiperglikemia stanowiła istotny czynnik prognostyczny nasilenia zmian w tętnicach wieńcowych. ?wiadczyła o tym korelacja między glikemią w 120. minucie OGTT oraz liczbą zajętych naczyń, jak również poziomem hemoglobiny glikowanej a ilością zmienionych tętnic.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil