Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Występowanie biotypów Candida albicans w jamie ustnej pacjentów z nowotworami nosogardzieli poddanych radioterapii

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jolanta Pytko-Polończyk | Paweł Krzyściak | Anna B. Macura

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 15;
Issue: 4;
Start page: 197;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: biotypowanie | hydrolazy | Candida albicans | jama ustna | lekowrażliwość

ABSTRACT
Wprowadzenie: Poznanie biotypów Candida albicans i ich właściwości może mieć znaczenie w prognozowaniu przebiegu oraz leczeniu kandydoz. Cel pracy: Oznaczenie biotypów i lekowrażliwości szczepów C. albicans z jamy ustnej pacjentów z nowoiworami jamy ustnej i gardła średniego podlegających radioterapii. Materiał i metody: Badaniu poddano 63 szczepy od 23 pacjentów pobrane przez wymaz oraz płukanie jamy ustnej. Biotypy określano testem API ZYM (bioMerieux). Lekooporność na amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, flukonazol, itrakonazol oznaczono testem ATB Fungus 2 INT, a na NYS - metodą dyfuzyjno-krążkową. Wyniki: Dominują 2 biotypy: biotyp a - 31 szczepów (49,21 %) i biotyp f- 27 szczepów (42,86%). Stwierdzono wysoki odsetek szczepów opornych na flukonazol i itrakonazol. Wszystkie szczepy były wrażliwe na amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę i nystatynę. Nie stwierdzono różnic w profilu lekooporności między bioptypem a i biotypem f. Omówienie: Zarówno uzyskane wyniki, jak i analiza literatury wskazują na dominację w schorzeniach jamy ustnej 2 biotypów C. albicans: biotypu a i f. U zdrowych osób oraz pacjentów ze schorzeniami innymi niż kandydoza jamy ustnej dominują inne biotypy. Biotypy a i Scharakteryzują się wysokim odsetkiem szczepów opornych na flukonazol i itrakonazol. Wnioski: 1. U pacjentów z nowotworami jamy ustnej i gardła środkowego poddawanych radioterapii dominują biotypy a i f Candida albicans. 2. Biotypy a i f charakteryzują się wysokim odsetkiem szczepów opornych na flukonazol i itrakonazol. 3. Nie ma istotnych statystycznie różnic między lekowrażliwością biotypu a i biotypu f.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona