Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Występowanie grzybów drożdżopodobnych i grzybów pleśniowych w przewodzie pokarmowym dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Część I. Jakościowa i ilościowa ocena grzybów w ontocenozie jamy ustnej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Cisło | Eugeniusz Baran | Anna Noczyńska | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Renata Wąsikowa | Marek Ziarkiewicz

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 8;
Start page: 147;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: grzyby drożdżopodobne - jama ustna | grzyby pleśniowe - jama ustna | cukrzyca typu 1 | dzieci i młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zakażenia grzybicze są częstym powikłaniem cukrzycy. Typowe są zwłaszcza przewlekłe, nawracające infekcje błon śluzowych jamy ustnej i okolic narządów płciowych. Czynnikiem sprzyjającym może być częstsze nosicielstwo grzybów związane z zależnymi od cukrzycy zaburzeniami metabolizmu tkankowego i upośledzeniem odporności. Cel pracy: Ocena częstości występowania i intensywności wzrostu grzybów drożdżopodobnych i grzybów pleśniowych w ontocenozie jamy ustnej dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 oraz odpowiedź na pytanie, czy i na ile ewentualne zmiany we florze grzybiczej zależą od czasu trwania i stanu wyrównania metabolicznego choroby. Materiał: Badaniem objęto 40 dzieci - 19 chopców i 21 dziewcząt z cukrzycą typu 1, w wieku od 4 do 18 lat (śr. 15 lat). Czas trwania choroby wynosił od kilku miesięcy do 13 lat (śr. 5 lat). Stężenia glikozylowanej hemoglobiny wahały się w granicach 6,9-14,1 mg%. Grupę porównawczą stanowiło 18 zdrowych dzieci odpowiednio dobranych pod względem płci i wieku. Metodyka: Materiałem badawczym były popłuczyny z jamy ustnej, które poddawano rozcieńczeniom. Podłożem do hodowli był agar Sabourauda oraz podłoża różnicujące. Liczbę kolonii w 1 ml popłuczyn obliczano przez mnożenie ilości izolatów na agarze Sabourauda przez rozcieńczenie popłuczyn. Wyniki: Obecność grzybów wykazano w popłuczynach jamy ustnej u 37 (92,5%) dzieci chorych na cukrzycę i 11 (61 %) dzieci zdrowych. U 32 (80%) dzieci z cukrzycą izolowano Candida albicans, u 5 (12,5%) inne szczepy grzybów drożdżopodobnych, u 9 (22,5%) grzyby pleśniowe. U dzieci zdrowych Candida albicans stwierdzono w 9 (50%) przypadkach, inne grzyby drożdżopodobne w 2 (11 %) przypadkach. U żadnego z nich nie występowały grzyby pleśniowe. Podczas gdy u dzieci zdrowych zawsze miała miejsce monoinfekcja, u 9 (30%) dzieci chorych na cukrzycę izolowano 2 lub 3 gatunki grzybów. Intensywność wzrostu grzybów drożdżopodobnych była istotnie wyższa u dzieci z cukrzycą, aniżeli u dzieci zdrowych (p

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions