Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Występowanie grzybów rodzaju Candida w ontocenozie jamy ustnej a niektóre parametry odporności

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna J. Kurnatowska

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 209;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: jama ustna | Candida | odporność

ABSTRACT
Osiedlaniu się grzybów w ustroju człowieka towarzyszy m.in. uruchamianie odczynu zapalnego i reakcji immunologicznych. Celem niniejszej pracy była analiza niektórych parametrów odporności u osób z obecnością grzybów rodzaju Candida w ontocenozie jamy ustnej. Zbadano 235 osób, u których dla wykrycia obecności grzybów materiał z jamy ustnej pobierano w postaci popłuczyn bulionem Sabourauda. U wszystkich określano – metodami standardowymi – liczbę krwinek białych, szybkość opadania krwinek, poziom ogólny białka i poszczególne jego frakcje, a także poziomy immunoglobulin klasy A, M i G w surowicy krwi oraz klasy A w ślinie (S-IgA) metodą immunodyfuzji za pomocą płytek NOR-Partigen i LC-Partigen (Behring). Wykonano również testy rozetkowe – ER (dla określenia liczby limfocytów T), EAR i EACR (dla określenia liczby limfocytów B) oraz test transformacji blastycznej pod wpływem fitohemaglutyniny (PHA), za pomocą którego określano wskaźniki blastyczny (IB) i mitotyczny (IM). Obecność grzybów, zaliczonych do rodzaju Candida, stwierdzono w ontocenozie jamy ustnej u 196 (83,4±2,4%) osób spośród 235 zbadanych. Poziom immunoglobuliny frakcji A w surowicy krwi osób zarażonych grzybami wynosił średnio 316,4±16,9 mg%, frakcji G – 1419,7±128,8 mg%, zaś frakcji M – 166,1±12,2 mg%. ?rednie stężenie IgA w ślinie wynosiło 13,1±1,48 mg% (poniżej normy u 98,1% pacjentów). Analizując dalsze parametry odporności u badanych wykazano za pomocą testów rozetkowych średnią liczbę rozet typu E (ER) – 36,7±0,63 (100% poniżej normy), zaś rozet typu EA (EAR) – 18,0±0,52, a typu EAC (EACR) – 21,8±0,55. W teście transformacji blastycznej średnia wartość wskaźnika blastycznego (IB) wynosiła natomiast 20,2±1,06% (u 100% poniżej normy), a wskaźnika mitotycznego (IM) – 3,42± 0,58%. U osób, u których wykryto w ontocenozie jamy ustnej grzyby, poziom białka całkowitego w surowicy krwi wynosił średnio 6,9±0,07 g/dl, przy czym frakcja g-globulin stanowiła przeciętnie 17,6±0,68%. ?rednia liczba krwinek białych wynosiła 8813,6±361,6/mm3, zaś opadanie krwinek – średnio 66,4±5,27 mm. W toku niniejszej pracy stwierdzono, że u osób z obecnością grzybów rodzaju Candida w ontocenozie jamy ustnej występuje obniżony poziom immunoglobuliny IgA w ślinie; we krwi obwodowej u większości tych osób spostrzega się prawidłowe poziomy immunoglobulin klasy A, G i M; u wszystkich zbadanych obserwuje się spadek liczby limfocytów T oraz ich upośledzenie czynnościowe, wyrażone niskimi wartościami wskaźników blastycznego i mitotycznego, w teście transformacji blastycznej.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil