Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wznowa choroby nowotworowej a długość przeżycia u chorych na surowiczego gruczolakoraka jajnika

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Leszek Gottwald | Wiesław Tyliński | Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz | Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 202;
Date: 2010;
Original page

Keywords: rak jajnika | surowiczy | wznowa | leczenie | rokowanie

ABSTRACT
Wprowadzenie: U chorych na raka jajnika odsetek 5-letnich przeżyć nie przekracza 30–40%. Najczęstszym typem histologicznym pierwotnego raka jajnika jest gruczolakorak surowiczy. Cel pracy: Ocena długości przeżycia chorych ze wznową surowiczego raka jajnika. Materiał i metody: Retrospektywną analizą objęto grupę 37 chorych w wieku 25–83 lat ze wznowąsurowiczego raka jajnika. Okres obserwacji chorych wynosił 2–71 miesięcy (średnio 20,8±17,8 miesiąca). Analizowano długość okresu do wznowy, przeżycie ze wznową oraz całkowiteprzeżycie chorych od rozpoznania pierwotnego raka jajnika. Dodatkowymi ocenianymi parametramibyły wiek chorych, radykalność pierwotnego zabiegu chirurgicznego i pierwotne zaawansowanieraka jajnika. Wyniki: Długość okresu do wznowy, przeżycie chorych ze wznową oraz całkowite przeżyciewynosiły odpowiednio: 1–68 miesięcy (średnio 13,6 ±14,8 miesiąca), 0,5–47 miesięcy (średnio 7,2±9,5 miesiąca) i 2–71 miesięcy (średnio 20,8 ±17,8 miesiąca). Stwierdzono korelację pomiędzywiekiem chorych w momencie rozpoznania raka jajnika oraz czasem do wznowy i całkowitymprzeżyciem. Przeżycie ze wznową nie zależało od wieku, zaawansowania klinicznego i radykalnościpierwszego zabiegu chirurgicznego. Wnioski: Rokowanie u chorych ze wznową surowiczego gruczolakoraka jajnika jest złe. Wiekchorych w momencie rozpoznania raka jajnika może być rozpatrywany jako dodatkowy czynnikkorelujący z czasem wolnym od wznowy i z całkowitym przeżyciem chorych. Nie wykazano, abywiek chorych, pierwotne zaawansowanie nowotworu oraz radykalność pierwszego zabiegu operacyjnegowpływały na długość przeżycia po wznowie u chorych na surowiczego raka jajnika.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions