Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

XVI. Yüzyılda Halep’te Fiyatlar Ve Kıymeti
The Prices And Valuation In XVI. Century Aleppo

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mehmet KABACIK

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 238;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Prices in Aleppo | Price of Dowry | Price of Slaves | Real Estate Prices | Transportation and Labor Costs Halep’te fiyatlar | mehir miktarları | köle fiyatları | gayrimenkul fiyatları | ulaşım ve işçilik ücretleri

ABSTRACT
In this study which is based on XVI. Century Aleppo Court Registers, mahr, alimony, slavery, transportation, labor, real estate and livestock prices were examined. Unlike other studies that examines the price of basic consumer goods in official price books, in this study free market conditions prices of goods and services are evaluated. For that purpose, 13 thousand Sharia Court Record of 8 Court Registers of Aleppo revised and the revised rates were determined using data from actual sales transactions. The lowest prices and high quantities of examined sales transaction and the course of the mean was determined. In order to make the study more meaningful the prices were compared and tried to determine the value and purchasing power.In XVI century, on average, for a slave 58 gold, for a mahr 65 gold and for a house 95 gold were being paid. How many years a worker had to work to save money of mahr? How many cows or goats, a farmer had to sell to save the money of mahr or how many years had to work a foundation officer to go on pilgrimage? Answers of these and similar questions tried to be found by comparing the prices of goods and services of the period have been studied. Also using the data for the first half of the 19th century -300 years after the Ottomans arrival to Aleppo - the Ottoman Aleppo Sharia Court, the changes in mahr and house prices were discussed. The amount of mahr which deemed an assurance for the women at the end of 300 years of Ottoman is a point of interest. XVI. yüzyıl Halep Şer’iye Sicilleri verilerine dayanarak yapmış olduğumuz çalışmada mehir, nafaka, köle, ulaşım, işçilik, gayrimenkul ve canlı hayvan fiyatları incelenmiştir. Narh defterlerindeki temel tüketim mallarını konu alan fiyat çalışmalarından farklı olarak diğer alanlardaki mal ve hizmetlerin serbest piyasa koşullarında oluşmuş fiyatları değerlendirilmiştir. Bunun için 8 Halep Şer’iye Sicilinde yer alan 13 bin civarındaki sicil kaydı gözden geçirilmiş ve gündelik hayatta gerçekleşen satış işlemlerinin verileri kullanılarak fiyatlar belirlenmiştir. İncelenen fiyatların en düşük ve yüksek miktarları, ortalamaları ve seyri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmanın daha anlamlı hale gelmesi için fiyatların karşılaştırması yapılarak kıymeti ve satın alma gücü belirlenmeye çalışılmıştır. XVI. yüzyılda Halep’te ortalama olarak köle için 58 altın, mehir için 65 altın, ev için 95 altın ödenmekteydi. Evlenmek isteyen bir işçi kaç yıl çalışarak mehir parası biriktirebilecek veya bir hayvan üreticisi kaç koyun, deve veya at satarak mehir parasını denkleştirebilecektir? Hacca gitmek isteyen bir vakıf görevlisi kaç yıl hizmet ederek yol parasını karşılayabilecektir? Benzeri soruların cevapları dönemin çeşitli mal ve hizmetlerinin fiyatları karşılaştırılarak bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca XIX. yüzyılın ilk yarısına ait Halep Şer’iye Sicillerinin verileri kullanılarak Osmanlıların Halep’e gelişinden 300 sene sonraki mehir ve ev fiyatlarında meydana gelen değişmeler ele alınmıştır. Kadınlar için bir güvence sayılan mehir miktarının 300 yıllık Osmanlı dönemi sonunda geldiği nokta ilgi çekicidir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona