Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zaburzenia lokalnej syntezy czynników wzrostu w odźwierniku u dzieci z wrodzonym przerostowym zwężeniem odźwiernika

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 1;
Start page: 27;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zwężenie odźwiernika | dzieci | czynniki wzrostu | patogeneza

ABSTRACT
Wprowadzenie: Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika (wpzo) u dzieci jest spowodowane postępującym przerostem mięśni odźwiernika i doprowadza do upośledzenia opróżniania żołądka. Choroba ta występuje z częstością 1-3 przypadków na 1000 żywych urodzeń. Etiologia wrodzonego zwężenia odźwiernika nie jest do końca wyjaśniona. Jedna z najnowszych hipotez sugeruje udział czynników wzrostu produkowanych miejscowo w odźwierniku w nadmiernej ilości. Do cytokin tych można zaliczyć płytkopochodny czynnik wzrostu (PDEGF) i insulinopodobny czynnik wzrostu - 1 (IGF-1) . Czynniki wzrostu są polipeptydami i białkami przyspieszającymi podziały i rozwój różnych typów komórek, co prowadzi do zmian w konsystencji białek i wpływa na funkcje komórki. Cel pracy: Ocena ilościowa miejscowej ekspresji czynników wzrostu: IGF-1 i PDEGF w warstwie przerośniętych mięśni odźwiernika u dzieci z wrodzonym przerostowym zwężeniem odźwiernika. Materiał i metody: U 40 dzieci w wieku 4-10 tygodni operowanych z powodu wpzo w latach 2001-2005 pobrano śródoperacyjnie w trakcie pyloromiotomii wycinki pełnej grubości błony mięśniowej części odźwiernikowej żołądka. Grupę porównawczą stanowiły wycinki części odźwiernikowej żołądka pobrane od 7 dzieci operowanych z powodu innych wad przewodu pokarmowego. Materiał poddano badaniom immunohistochemicznym z użyciem swoistych przeciwciał monoklonalnych przeciwko czynnikom wzrostu IGF-1 i PDEGF wykonanym metodą immunoperoksydazową. Oceniając ekspresję obu czynników zliczano miejsca i komórki wykazujące odczyn dodatni w 5 losowo wybranych polach dla każdego preparatu przy 200-krotnym powiększeniu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Za pomocą barwienia hematoksyliną i eozyną w 200-krotnym powiększeniu wykazano przerost mięśniówki odźwiernika i jego przebudowę łącznotkankową. W grupie badanej ekspresja PDEGF wynosiła średnio 62 (±52,5) punkty/um2 (pkt/42 um2), natomiast w grupie kontrolnej: 15 (±12,1) pkt/42 urn2. W przeprowadzonej analizie wykazano istotne statystycznie różnice między grupą badaną i grupą kontrolną. Ekspresja IGF-1 uzyskana w grupie badanej wynosiła średnio 1037 (±491,9) pkt/42 [im2 natomiast w grupie kontrolnej 259 (±221,4) pkt/42 urn2. Stwierdzono statystycznie istotne różnice między grupą badaną a grupą kontrolną. Wnioski: W przeprowadzonych badaniach wykazano zwiększoną miejscową ekspresję czynników wzrostu IGF-1 i PDEGF w warstwie przerośniętych mięśni odźwiernika u dzieci z rozpoznanym wpzo, co sugeruje duży udział badanych cytokin w etio-patogenezie wpzo.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program