Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN) a ruchomość stawów biodrowych u niemowląt

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Barczyk | Dorota Wojtowicz | Arletta Hawrylak | Małgorzata Mraz

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 2;
Start page: 110;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej | niemowlęta | staw biodrowy

ABSTRACT
Wprowadzenie: Niemowlęta z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN) wykazują nieprawidłowe sterowanie postawą ciała, brak lub zaburzenia w obrębie mechanizmów podporowowyprostnych oraz utrudnienia ruchów fazowych. W ni­niejszej pracy skoncentrowano się nad problem ruchomości stawów biodrowych niemowląt z ZOKN. Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu terapii metodą odruchowej lokomocji według Vojty na stan neurologiczny oraz na ruchomość w stawach biodrowych niemowląt z ZOKN. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 24 niemowląt w wieku od 1 do 12 miesiąca życia, u których równocześnie stwier­dzono zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej oraz zaburzenia ruchomości stawów biodrowych. Wyniki badań porównano z grupą kontrolną (grupa GK) — 20 zdrowych niemowląt, w wieku od 1 do 12 miesiąca życia, u których nie stwierdzono zaburzeń ruchomości stawów biodrowych. Wszystkie niemowlęta z ZOKN były poddane terapii odruchowej lokomocji według Vojty, nato­miast niemowlęta zdrowe, nie wymagające terapii, uczestniczyły w pełnym cyklu badań. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że terapia metodą Vojty, stosowana u niemowląt z ZOKN wpływa na poprawę ich stanu neurologicznego: obniża stopień zagrożenia nieprawidłowym rozwojem (ustalono to na podstawie oceny suma­rycznej 7 reakcji diagnostycznych według Vojty); normalizuje stan odruchów nerwowych oraz wyrównuje napięcia mięśniowego. Pomiary goniometryczne stawów biodrowych niemowląt z ZOKN wykazały pozytywne zmiany wartości zakresów ruchomości, zbliżające się do wartości zakresów ruchomości stawów biodrowych niemowląt z grupy kontrolnej. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że terapia metodą V. Vojty, stosowana u niemowląt z ZOKN wpływa na poprawę stanu neurologicznego niemowląt: obniżanie stopnia zagrożenia nieprawidłowym rozwojem oraz pozytywne zmiany war­tości zakresów ruchomości, zbliżające się do wartości zakresów ruchomości stawów biodrowych niemowląt z grupy kontrolnej.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?