Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Założenia i wstępne wnioski Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych Płodów (www.orpkp.pl)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Respondek-Liberska | Joanna Szymkiewicz-Dangel | Zdzisław Tobota | Maciej Słodki

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 129;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: echokardiografia płodowa | wady serca | rejestr | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: Problemy kardiologiczne u płodu stanowią od ponad 20 lat istotny problem współczesnej perinatologii. Wady wrodzone serca są u człowieka najczęstszymi wadami wrodzonymi. Inna jest charakterystyka wad w okresie życia płodowego i noworodkowego. Współistnienie wad serca z innymi anomaliami ma decydujący wpływ na losy ciąży. Prenatalna diagnostyka kardiologiczna ma istotny wpływ na wyniki leczenia kar-diochirurgicznego noworodków. Cel pracy: Zaprezentowanie, omówienie i przedstawienie wstępnych wniosków internetowego Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych Płodów ORPKP (www.orpkp.pl). Materiał i metodyka: Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych Płodu powstał w 2004 r. pod egidą Ministerstwa Zdrowia w ramach programu Polkard-Prenatal (finansowanie w latach 2004-2005) a następnie w ramach Kardio-Prenatal (2006-2008). Baza danych składa się z rekordów podzielonych na trzy części: dane prenatalne, poród i dane postnatalne. Wady serca podzielono na trzy grupy: wady krytyczne (operacja w pierwszych 7 dniach życia), ciężkie (operacja między 8 i 28 dniem życia) i "łagodne" (niewymagające leczenia lub wymagające leczenia operacyjnego w późniejszym okresie życia). Wyniki: Do 31 grudnia 2007 r. do bazy zgłoszono 1297 płodów z problemami kardiologicznymi; dane te wprowadziło 854 lekarzy. Stworzone zostały trzy poziomy ośrodków kardiologii prenatalnej: A - ośrodki skriningowe rozpoznające rocznie minimum 10 wad serca, ośrodki typu B diagnozujące rocznie minimum 50 wad serca i ośrodki typu C diagnozujące rocznie minimum 100 wad serca. Aktualnie rejestr tworzą trzy ośrodki typu C, dwa ośrodki typu B i 18 ośrodków typu A. W bazie zarejestrowano 508 (39,2%) krytycznych wad serca, 325 (25,1 %) ciężkich wad serca, oraz 125 (9,6%) wad łagodnych. Najczęściej występujące w rejestrze wady serca to wspólny kanał przedsionkowo-komorowy (112 przypadków), ubytek w przegrodzie międzykomorowej (82 przypadki), zespół hipoplazji lewego serca (80 przypadków), tetralogia Fallota (58 przypadków). Poza wadami strukturalnymi zarejestrowano również inne problemy kardiologiczne: 75 przypadków niewydolności krążenia, 66 przypadków zespołu przetoczenia między bliźniętami, 45 przypadków bloku całkowitego serca płodu, 37 przypadków częstoskurczu nadkomorowego z częstością pracy serca >220 min, 25 płodów z kardiomiopatią, 12 płodów z trzepotaniem przedsionków, 9 płodów z ektopią serca, 3 przypadki zroślaków i 67 innych patologii. W bazie nie są rejestrowane takie anomalie, jak dodatkowe skurcze nadkomorowe, izolowana niedomykalność zastawki trójdzielnej, ogniska hiperechogeniczne w sercu czy wysięk w osierdziu. Wprowadzone do bazy anomalie są weryfikowane przez referencyjne ośrodki kardiologii prenatalnej typu C. Wnioski: 1. ORPKP przyczynił się do powstania nowej klasyfikacji wrodzonych wad serca i problemów kardiologicznych u płodów. 2. ORPKP w prosty sposób definiuje ośrodki kardiologii prenatalnej w Polsce.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions