Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zastosowanie interferencji RNA (RNAi) w raku trzustki - nowa strategia leczenia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Iwona Chromik

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 15;
Issue: 5;
Start page: 337;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: interferencja RNA | rak trzustki | K-ras | terapia genowa | atelokolagen

ABSTRACT
Rak trzustki (RT) zalicza się do nowotworów szczególnie trudnych wleczeniu. Charakteryzuje się agresywnym postępem, niekorzystnym rokowaniem dla pacjenta oraz nierzadko opornością na chemioterapię. Tylko w przypadku 10-20% pacjentów jest wykrywany w fazie resekcyjnej. Proces powstawania nowotworu zachodzi wieloetapowo. W pierwszej fazie dochodzi do mutacji w protoonkogenie K-ras (90-95% przypadków) i amplifikacji genu HER-2/neu. w kolejnej fazie dochodzi do utraty funkcji genów supresorowych p16, p53, DPC4, BRCA2. Jak dotąd nie udało się stworzyć skutecznej terapii przeciw RT. Nowe terapie genowe skierowane przeciw onko-genowi K-ras, takie jak inhibitory farnezylotransferazy (FTI) czy antysensowne oligonukleotydy (ODN), nie przyniosły zadawalającego efektu. Nowe nadzieje niesie zjawisko interferencji RNA (RNAi). RNAi to potężne narzędzie służące do supresji genów. Proces ten polega na zahamowaniu procesu przepływu informacji genetycznej na poziomie posttranskrypcyjnym przy użyciu dwuniciowych cząsteczek RNA (dsRNA). W wyniku tego procesu nie dochodzi do powstania białka. Użycie RNAi przeciw onkogenowi K-ras może spowodować zahamowanie jego ekspresji, zahamowanie proliferacji guza, zmniejszenie migracji oraz zwiększenie procesu apopto-zy komórek RT. W pracy przedstawiono doniesienia dotyczące praktycznego wykorzystania mechanizmu RNAi w supresji onkogenu K-ras oraz molekularnych konsekwencji zachodzących w komórkach RT. Zaprezentowano również doniesienia dotyczące efektywnego dostarczania siRNA do komórek przy użyciu nowego nośnika kwasów nukleinowych - atelokolagenu. Przedstawione badania wskazują na to, że terapia siRNA (ang. small interfering RNA) przeciw onkogenowi K-ras powoduje skuteczne zahamowanie jego ekspresji in vitro oraz in vivo, jak również zmniejszenie potencjału proliferacyjnego i migracji komórek nowotworowych RT. Badania dotyczące atelokolagenu wskazują na efektywne jego zastosowanie w dostarczaniu siRNA do komórek.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions