Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zastosowanie nowych modyfikacji skali Child-Pugh-Turcotte w ocenie pacjentów z alkoholową marskością wątroby

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Wunsch | Iwona Zawada | Karolina Mróz | Magdalena Salamonik | Piotr Milkiewicz

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 15;
Issue: 3;
Start page: 156;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: alkoholowa marskość wątroby | rokowanie | przeszczep wątroby | zespół wątrobowo-nerkowy | hyponatremia

ABSTRACT
Wprowadzenie: Skala Child-Pugh-Turcotte (CPT) była pierwszym szeroko stosowanym systemem oceniającym rokowanie u pacjentów z marskością wątroby. Chociaż ma nadal szerokie zastosowanie w praktyce klinicznej, obecnie obowiązującym modelem w alokacji chorych do przeszczepu wątroby jest skala MELD (ang. model ofend-stage liverdisease), która jednak nie uwzględnia klinicznych parametrów zawartych w skali CPT i innych istotnych czynników rokowniczych takich jak hiponatremia. Z tego powodu poszukiwano lepszych skal prognostycznych uwzględniających wspomniane wyżej parametry. Wykazano istotną wartość rokowniczą ostatnio wprowadzonej skali MESO, rozszerzającej skalę MELD o stężenie sodu w surowicy. Ostatnio opublikowano również Zmodyfikowaną skalę CPT i wykazano jej wyższą od klasycznej skali CPT a porównywalną do skali MELD wartość predykcyjną. Cel pracy: Określenie przydatności dwóch własnych modyfikacji skali CPT oraz Zmodyfikowanej skali CPT w ocenie chorych z marskością alkoholową wątroby. Materiał i metody: Do badania włączono grupę 65 chorych (24 kobiety, 41 mężczyzn) z potwierdzoną alkoholową marskością wątroby. Zastosowano dwie modyfikacje skali CPT, rozszerzające skalę klasyczną o czwarty parametr laboratoryjny: w pierwszej modyfikacji - o stężenie kreatyniny w surowicy, w drugiej - o poziom sodu w surowicy. Do analizy włączono również Zmodyfikowaną skalę CPT. Na podstawie standardowo oznaczanych parametrów laboratoryjnych, wyznaczono wartości skal MELD, MESO, klasycznej skali CPT i zaproponowanych modyfikacji skali CPT. Wyznaczono korelację Pearsona Modyfikacji skali CPT i klasycznej skali CPT kolejno względem skal MELD i MESO jako wartości porównawczych. Wyniki: Wykazano istotną korelację (p〈0,001) w przypadku wszystkich form skali CPT względem skal MELD i MESO. Klasyczna skala CPT wykazała najniższy współczynnik korelacji zarówno względem MELD (p=0,628), jak i MESO (p=0,611) w porównaniu do proponowanych modyfikacji. Skala CPT + kreatynina wykazała najwyższy stopień korelacji względem MELD (p=0,694), natomiast względem MESO najwyższą korelację uzyskano dla Modyfikowanej skali CPT (p=0,696). Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej przez nas analizy można stwierdzić, iż zaproponowane modyfikacje skali CPT: skala CPT + kreatynina oraz Zmodyfikowana skala CPT, lepiej niż skala klasyczna opisują stan kliniczny chorego i stopień niewydolności wątroby. Po weryfikacji na większych grupach skale te mogą okazać się przydatne w ocenie rokowniczej pacjentów z marskością wątroby.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona