Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zespół HELLP u chorej na toczeń rumieniowaty układowy i wtórny zespół antyfosfolipidowy

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joanna Kur-Zalewska | Danuta Choroś | Olga Bujakowska | Romuald Dębski | Witold Tłustochowicz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 6;
Start page: 456;
Date: 2011;
Original page

Keywords: zespół HELLP | zespół antyfosfolipidowy | toczeń rumieniowaty układowy

ABSTRACT
W przebiegu układowych chorób tkanki łącznej występują różnepowikłania położnicze, m.in. nawracające poronienia, wewnątrzmaciczneopóźnienie wzrostu płodu lub stan przedrzucawkowy. Autorzyopisali przypadek 36-letniej chorej na toczeń rumie niowatyukładowy i wtórny zespół antyfosfolipidowy, u której w 17. tygodniuciąży doszło do rozwoju zespołu HELLP, na który składa się hemoliza,podwyższona aktywność enzymów wątrobowych i małopłytkowość(hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count –HELLP). Leczenie glikokortykosteroidami, heparyną małocząsteczkową,immunoglobulinami dożylnymi i lekami hipotensyjnymipozwoliło uzyskać poprawę stanu klinicznego chorej i normalizacjęwyników badań laboratoryjnych. Pomimo zastosowanego leczenia,w 18. tygodniu ciąży doszło do wewnątrzmacicznego zgonu płodu.Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na możliwość wczesnegowystępowania zespołu HELLP u chorych na układowe choroby tkankiłącznej.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?