Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zespół Sjögrena – aktualne spojrzenie na kryteria klasyfikacyjne i wskaźniki aktywności procesu chorobowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Justyna Fryc | Stanisław Sierakowski

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 6;
Start page: 436;
Date: 2010;
Original page

Keywords: zespół Sjögrena | kryteria klasyfikacyjne | wskaźnik aktywności choroby

ABSTRACT
Zespół Sjögrena jest przewlekłą, autoimmunologiczną chorobą,w której dochodzi do zajęcia gruczołów wydzielania zewnętrznegoi związanego z tym pojawienia się objawu suchości. Często stwierdzasię również zmiany w innych układach i narządach (objawypozagruczołowe) oraz częstsze występowanie chłoniaków wywodzącychsię z limfocytów B. Patogeneza choroby wciąż jednak niejest do końca poznana. Obecnie stosowane kryteria diagnostycznei klasyfikacyjne budzą kontrowersje i nie są powszechnie akceptowane.Skutkuje to opóźnieniem w czasie ustalenia właściwego rozpoznania.W 2003 r. powołano grupę ekspertów SICCA (Sjögren’sInternational Collaborative Clinical Alliance), której zadaniem jestopracowanie nowych kryteriów diagnostycznych i klasyfikacyjnychzespołu Sjögrena. W celu oceny skuteczności nowych metod terapiiw latach 2007 i 2009 opublikowano trzy wskaźniki oceny aktywnościprocesu chorobowego SSDAI (Sjögren Syndrome Disease ActivityIndex), SCAI (Sjögren’s Systemic Clinical Activity Index) oraz ESSDAI(EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index). Celem pracy jestpodsumowanie obecnie używanych kryteriów klasyfikacyjnychi wskaźników oceny aktywności procesu chorobowego u pacjentówz zespołem Sjögrena.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program