Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zmiany immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B leczonych interferonem-alfa 1n

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jadwiga Daniluk | Cezary T. Łozowski | Beata Kasztelan | Anna Dmoszyńska | Jacek Roliński | Dariusz Jawniak | Mirosław Kłos | Jan Pokora

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 5;
Issue: 1;
Start page: 27;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B (pwzw B) | wirus B zapalenia wątroby (HBV) | interferon-alfa (IFN-a) | subpopulacje limfocytów | cytometria przepływowa

ABSTRACT
Badaniem objęto grupę 22 osób: 12 chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B (pwzw B) leczonych interferonem-alfa 1n (IFN-a 1n) (Wellferon) oraz 10 osób zdrowych stanowiących grupę kontrolną. Immunofenotyp limfocytów krwiobwodowej oznaczono, wykorzystując przeciwciała monoklonalne znakowane fluorochromami w cytometrze przepływowym Ortho Cytoron Absolute, przed i po leczeniu. Oznaczono następujące subpopulacje komórek: limfocyty T-CD3, CD5, CD4, CD8 i B-CD19, komórki NK-CD3-/16+/56+ oraz limfocyty z ekspresją HLA-DR. Celem badania było stwierdzenie różnicw zakresie fenotypu limfocytów krwi obwodowej u chorych na pwzw B w porównaniu z grupą kontrolną ludzi zdrowych oraz ocena ewentualnych różnic w immunofenotypie przed i po leczeniu interferonem-alfa (IFN-a), które mogą być czynnikami prognostycznymi. W populacji limfocytów T-CD3 i CD5 przed leczeniem u wszystkich chorych zaobserwowano niższe wartościśrednie ich odsetka w stosunku do wartości średnich w grupie kontrolnej. Przeciwstawne zmiany stwierdzono w populacji limfocytów B-CD19, która przed leczeniem była znamiennie zwiększona. W zakresie populacji limfocytów CD4 pomocniczo-indukcyjnych nie zaobserwowano różnic, a w przypadku limfocytów CD8 cytotoksyczno-supresorowych stwierdzono ichstatystycznie istotne obniżenie, zarówno przed, jak i po leczeniu. Większy odsetek komórek NK-CD3-/16+/56+ przed leczeniem wydawał się predysponować do dobrej odpowiedzi, a mniejszy po leczeniu współistniał z zanikiem markerów replikacji HBV i normalizacją aktywności AlAT w surowicy krwi. Odsetek limfocytów z ekspresją HLA-DR, zarówno przed, jak i po leczeniu,w porównaniu z odsetkiem w grupie kontrolnej był wyraźnie większy, co świadczy o aktywacji limfocytów. Większy odsetek limfocytów z ekspresją HLA-DR w grupie chorych, w której brak było pozytywnej odpowiedzi na leczenie, może być złym czynnikiem prognostycznym.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil