Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zmienność stężeń HbA1c w populacji dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Mianowska | Wojciech Fendler | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Anna Iza Baranowska | Wojciech Młynarski

Journal: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
ISSN 2081-237X

Volume: 17;
Issue: 1;
Start page: 20;
Date: 2011;
Original page

Keywords: zmiany sezonowe | cukrzyca typu 1 | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) jest wskaźnikiem wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 (T1DM) i prognostykiem rozwoju powikłań mikronaczyniowych choroby. W przeszłości, zarówno u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 jak i typu 2, obserwowano, że stężenie hemoglobiny glikowanej może podlegać zmianom sezonowym. Celem pracy było zbadanie, czy obecnie u dzieci chorych na T1DM leczonych metodą wielokrotnych iniekcji lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny, stężenie HbA1c podlega zmianom sezonowym. Materiał i metody: Retrospektywną analizą objęto wyniki oznaczeń stężeń HbA1c u 473 pacjentów chorujących na T1DM co najmniej 6 miesięcy. W analizie uwzględniono wyniki z okresu od 2008-11-01 do 2009-10-31. Stężenie HbA1c oznaczano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Wyniki: Wiek pacjentów wynosił od 2,4 do 18 lat (średnia 13,3±3,7 roku), czas trwania T1DM - od 0,8 do 16,5 roku (5,8∓3,5 roku). W ciągu 12 miesięcy u 473 pacjentów wykonano łącznie 1417 oznaczeń HbA1c (średnia 3,0 pomiary/pacjenta/rok). Stężenie HbA1c wynosiło (średnia?SD) 7,7±1,5% (od 5,2 do 15,7%; mediana 7,4%; 25-75%: 6,7-8,2%). Zaobserwowano istotną statystycznie zmienność stężeń HbA1c w zależności od miesiąca kalendarzowego (analiza wariancji; p
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil