Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Związek ekspresji genu chemokiny CCL3 w komórkach nowotworowych z przebiegiem klinicznym ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Filip Pierlejewski | Monika Bulas | Agnieszka Sokół | Bernarda Kazanowska | Maciej Borowiec | Wojciech Młynarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 1;
Start page: 15;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ostra białaczka limfoblastyczna | białko zapalne 1 makrofagów | ekspresja genu CCL3 | lekooporność

ABSTRACT
Wprowadzenie: MIP-1-a, cytokina kodowana przez gen CCL3, opisywana jest jako potencjalnie związana z występowaniem i przebiegiem klinicznym rozrostowych chorób limfoproliferacyjnych. Cel pracy: Próba weryfikacji hipotezy o roli ekspresji genu CCL3 w warunkowaniu przebiegu klinicznego ostrej białaczki lim-foblastycznej u dzieci, przez badanie molekularne przeprowadzone in vitro. Ustalenie czy ekspresja genu CCL3 jest czynnikiem o wartości predykcyjnej dla przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 28 dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej. Mediana wieku w momencie rozpoznania wynosiła 63,5 miesiąca. Większość stanowili chłopcy (19/9). Badania genetyczne przeprowadzono na komórkach nowotworowych pobranych w dniu rozpoznania choroby. Użyto metody oceny przyrostu produktu amplifikacji w czasie rzeczywistym (realtime-PCR). Analiza kliniczna obejmowała płeć pacjenta, steroidooporność (wg ALLIC BFM 2002), wystąpienie wznowy oraz śmierć pacjenta. Wyniki: ?rednia wartość względnej ekspresji genu CCL3 wyrażona jako delta wynosiła 5,55 z SD±3,7. Wykazano istnienie istotnej statystycznie zależności między poziomem ekspresji CCL3 a płcią pacjenta. Wartość mediany ekspresji genu CCL3 w grupie chłopców wyniosła A=5,57 z rozstępem kwartylowym 0,15-5,92. W grupie dziewcząt A=7,33 (4,07-8,79) (p=0,03). Statystyczna analiza związku ekspresji genu z wystąpieniem wznowy nie była możliwa z uwagi na zbyt małą liczebność epizodów wznów. W pozostałych badanych aspektach klinicznych nie wykazano istotnego statystycznie związku z ekspresją CCL3. Wnioski: Ekspresja genu CCL3 w komórkach nowotworowych ALL wydaje się nie wpływać w sposób istotny na przebieg leczenia i rokowanie w grupie dziecięcej. Uzyskane przez nas wyniki skłaniają do poszerzenia grupy pacjentów poddanych badaniu.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions