Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Związek polimorfizmu genu IRS1 z zapotrzebowaniem na insulinę u dzieci z cukrzycą typu 1

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Izabela Klich | Krystyna Wyka | Filip Pierlejewski | Jerzy Bodalski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 3;
Start page: 181;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca | dzieci | genetyką insulina

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zmienność genetyczna substratu receptora insulinowego typu l,IRSl, może odgrywać istotną rolę w patogenezie zarówno cukrzycy typu 1, jak i typu 2. Badania in vitro potwierdziły, że wariant alleliczny G/A, który generuje zmianę kodonu Gly na Arg w pozycji 972, upośledza szlak sygnałowy insuliny zależny od kinazy 3-fosfatydyloinozytolowej. Cel pracy: Celem pracy była ocena związku funkcjonalnego polimorfizmu Gly972Arg genu IRS1 z patogenezą i przebiegiem klinicznym cukrzycy typu 1 u dzieci. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 210 dzieci z cukrzycą typu 1 z minimalnym czasem obserwacji 3 lata. 109 zdrowych osób stanowiło grupę kontrolną. Wyniki: Przeprowadzone badanie kliniczno-kontrolne nie potwierdziło związku polimorfizmu genu IRS1 z patogenezą cukrzycy typu 1. Analiza przebiegu klinicznego wykazała w momencie rozpoznania, że chorzy z genotypem Gly/Gly mieli większe zapotrzebowanie na insulinę w porównaniu z grupąArg+ (odpowiednio: średnio 1,02 IU/kg/24 godz. vs. 0,43 IU/kg/24 godz.,/>
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona