Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "Bi2O3 thin film; resistive switching; thickness dependence"

ADD TO MY LIST
 
Effect of Forming Gas on Properties of SrBi2Ta2O9 Ferroelectric Thin Film and Powder

Author(s): WANG Dong-Sheng,YU Tao,HU An£¬WU Di,LI Ai-Dong£¬LIU Zhi-Guo
Deposition of Bi2O3 Thin Films and Their Resistive Switching Characteristics

Author(s): JI Zhen-Guo, WANG Jun-Jie, MAO Qi-Nan, XI Jun-Hua
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona